Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button naa-ee-eentindeehaan po baa ninyo aang weekaang eeto? Naiintindihan po ba ninyo ang wikang ito?
Play Button We are here to help you. Play Button naandeeto po kaamee oopaang toomoolong saa inyo Nandito po kami upang tumulong sa inyo
Play Button I do not understand. Play Button hindee ko po naa-ee-eentindeehaan Hindi ko po naiintindihan.
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button walaa pong taa-ong nagsaasaleeta Reeto nang weekaang eeto Wala pong taong nagsasalita rito ng wikang ito.
Play Button I understand. Play Button naa-ee-eentindeehan ko po Naiintindihan ko po.
Play Button Repeat, please. Play Button paakee-oolit ngaa po Pakiulit nga po.
Play Button Come with me. Play Button soomaamaa po kayo saa aakin Sumama po kayo sa akin.
Play Button Be quiet. Play Button toomaaheemik po kaayo Tumahimik po kayo.
Play Button Describe it with gestures. Play Button eelaaRaawaan po ninyo saa paamaamaageetan nang paagkoompaas Ilarawan po ninyo sa pamamagitan ng pagkumpas.
Play Button Do not get excited. Play Button hoowaag po kaayong laabees naa maagaalaak Huwag po kayong labis na magalak.
Play Button Do what I ask. Play Button gaaween po ninyo aang eepeenaagaagaawaa ko Gawin po ninyo ang ipinagagawa ko.
Play Button Do you mean "no"? Play Button aang eebig po baa ninyong saabeehin aay “hindee”? Ang ibig po ba ninyong sabihin ay "hindi"?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button aang eebig po ba ninyong saabeehin aay “o-o”? Ang ibig po ba ninyong sabihin ay "oo"?
Play Button I will get an interpreter. Play Button kookoohaa po aako nang taagaasaalin Kukuha po ako ng tagasalin.
Play Button Is this it? Play Button eeto po baa? Ito po ba?
Play Button Yes Play Button opo Opo
Play Button No Play Button hindee po Hindi po
Play Button Point to it. Play Button eetooRo po ninyo Ituro po ninyo.
Play Button Relax. Play Button maagReylaaks po kaayo Magrelaks po kayo.
Play Button Show me. Play Button eepaakeeta po ninyo saa aakin Ipakita po ninyo sa akin.
Play Button Write your answer here. Play Button eesoolaat po ninyo aang saagot ninyo deeto Isulat po ninyo ang sagot ninyo dito.
Play Button Please. Play Button paakee ngaa Paki nga.
Play Button Thank you. Play Button salaamat po Salamat po.
Play Button You are welcome. Play Button waalaa pong anoomaan Wala pong anuman.
Play Button Thank you for talking with me. Play Button saalaamat po saa paakeekeepag oosaap ninyo saa aakin Salamat po sa pakikipag-usap ninyo sa akin.
Play Button I will talk with you again. Play Button kaakaa-oosaapin ko po kaayo oolee Kakausapin ko po kayo uli.
Play Button Good-bye. Play Button paa-aalaam po Paalam po.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page