Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button aang paangaalaan po nang naayon Ang pangalan po ng nayon
Play Button The location of the village Play Button aang keenaaRoRo-onaan po nang naayon Ang kinaroroonan po ng nayon
Play Button Is there a road access for cars? Play Button maayRo-on po baang naadaadaa-aanan aang mangaa kochey? Mayroon po bang nadadaanan ang mga kotse?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button maayRo-on po baang naadaadaa-aanan aang mangaa “foR-weel dRaayv”? Mayroon po bang nadadaanan ang mga "four-wheel drive"?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button maayRo-on po baang naadaadaa-aanan aang mangaa tRaak? Mayroon po bang nadadaanan ang mga trak?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button naadaadaa-aanan po baa aang daa-aan saa taaglaamig? Nadadaanan po ba ang daan sa taglamig?
Play Button What is the number of the current population? Play Button eelaan po aang kaasaalookooyaang naakaateeRaa? Ilan po ang kasalukuyang nakatira?
Play Button How many children are there? Play Button eelaan po aang mangaa baataa do-on? Ilan po ang mga bata doon?
Play Button How many men are there? Play Button eelaan po aang mangaa laalaakee do-on? Ilan po ang mga lalaki doon?
Play Button How many women are there? Play Button eelaan po aang mangaa baabaa-ey do-on? Ilan po ang mga babae doon?
Play Button How many locals are there? Play Button eelaan po aang mangaa taagaa Ro-on? Ilan po ang mga taga-roon?
Play Button How many refugees are there? Play Button eelaan po aang mangaa taakaas do-on? Ilan po ang mga takas doon?
Play Button How many returnees are there? Play Button eelaan po aang boomaalik do-on? Ilan po ang bumalik doon?
Play Button Who is the community leader? Play Button seeno po aang peenoono nang loogaaR? Sino po ang pinuno ng lugar?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button seeno po aang naamaamaahaala saa paamaamaahaagee nanag paagkaa-in? Sino po ang namamahala sa pamamahagi ng pagkain?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button naasaa-aan po aang lokaal naa bodeygaa? Nasaan po ang lokal na bodega?
Play Button Is there a storage facility? Play Button maayRo-on po baang eembaakaan deeto? Mayroon po bang imbakan dito?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button geenaagaamit po baa aang naayong eeto beelaang paangaalaawaang paamaamaahaagee? Ginagamit po ba ang nayong ito bilang pangalawang pamamahagi?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button aaleen pong mangaa naayon aang toomaataang-gaap nang toolong moolaa saa naayong eeto? Alin pong mga nayon ang tumatanggap ng tulong mula sa nayong ito?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button eelaan pong baahaay aang naapeensaalaa saa naayong eeto? Ilan pong bahay ang napinsala sa nayong ito?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button eelaan pong baahaay aang hindee paa taapos saa naayong eeto? Ilan pong bahay ang hindi pa tapos sa nayong ito?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button maayRo-on po baang baagong peensaalaang boohaat saa deegmaa-aan saa mangaa goosaalee moolaa nang baago paa naagsemoolaa aang deegmaa-aan? Mayroon po bang bagong pinsalang buhat sa digmaan sa mga gusali mula nang bago pa nagsimula ang digmaan?
Play Button Is there a school in the village? Play Button maayRo-on po baang paa-aaRaalaan saa naayon? Mayroon po bang paaralan sa nayon?
Play Button Is there a mosque/church in the village? Play Button maayRo-on po baang moskey o seembaahaan saa naayon? Mayroon po bang moske o simbahan sa nayon?
Play Button Is there a bakery? Play Button maayRo-on po baang paanaadeyRyaa? Mayroon po bang panaderya?
Play Button Is there a health facility? Play Button maayRo-on po baang kleeneekaa? Mayroon po bang klinika?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button maayRo-on po baang peenaang-gaagaaleengaan nang paagkaa-in saa naayon? Mayroon po bang pinanggagalingan ng pagkain sa nayon?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page