Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button kokontaakeen ko po paaRaa saa eenyo aang taa-ong maakaakaatoolong saa eenyo Kokontakin ko po para sa inyo ang taong makakatulong sa inyo.
Play Button I will take you to him. Play Button daadaalhin ko po kaayo saa kaanyaa Dadalhin ko po kayo sa kanya.
Play Button The person in charge is ___. Play Button aang naamaamaahaalaa po aay see ___ Ang namamahala po ay si ___.
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button oopaang maabeegyaan po kaayo nang baayaad peensaalaa, kaa-eelaangaang kaa-oosaapin ninyo see ___ Upang mabigyan po kayo ng bayad-pinsala, kailangang kausapin ninyo si ___.
Play Button What is your name? Play Button aano po aang paangaalaan ninyo? Ano po ang pangalan ninyo?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button saa-aan po kaayo naakaateeRaa? / aano po aang teeRaahaan ninyo? Saan po kayo nakatira? / Ano po ang tirahan ninyo?
Play Button What happened to your car? Play Button aano po aang naangyaaRee saa kochey ninyo? Ano po ang nangyari sa kotse ninyo?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button aano pong klaaseng kochey eeto? (taa-on, yaaRee, modeylo) Ano pong klaseng kotse ito? (taon, yari, modelo)
Play Button Show me your car registration. Play Button eepaakeetaa po ninyo aang ReyheestRo nang eenyong kochey Ipakita po ninyo ang rehistro ng inyong kotse.
Play Button Where is your car right now? Play Button naasaa-aan po aang kochey ninyo ngaayon? Nasaan po ang kotse ninyo ngayon?
Play Button Is your car drivable? Play Button naamaamaaneyho po baa aang kochey ninyo? Namamaneho po ba ang kotse ninyo?
Play Button Can you bring your car here? Play Button maadaadaalaa baa ninyo aang kochey ninyo deeto? Madadala ba ninyo ang kotse ninyo dito?
Play Button Where did the accident happen? Play Button saa-aan po naangyaaRey aang aakseedentey? Saan po nangyari ang aksidente?
Play Button When did the accident happen? Play Button kaa-eelaan po naangyaaRey aang aakseedentey? Kailan po nangyari ang aksidente?
Play Button What Civilian Forces’ vehicle damaged your car? Play Button aano pong saasaakyaan nang laakaas seebeelyaan aang naakaaseeRaa saa kochey ninyo? Ano pong sasakyan ng Lakas Sibilyan ang nakasira sa kotse ninyo?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button aaleen pong magnaa soondaalo aang naasaangkot saa aakseedentey? Alin pong mga sundalo ang nasangkot sa aksidente?
Play Button Thank you for your time. Play Button saalaamat po saa paanaahong eenee-ookol ninyo saa aameen Salamat po sa panahong iniukol ninyo sa amin.
Play Button I appreciate your patience. Play Button peenahaahalaagaahan ko po aang paasheynshiya ninyo Pinahahalagahan ko po ang pasensiya ninyo.
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button oopaang maabeegyaan kaayo nang baayaad peensaalaa, kaa-eelaangaan ninyong pil-aapan eetong dokoomentong eeto Upang mabigyan kayo ng bayad-pinsala, kailangan ninyong pilapan itong dokumentong ito.
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button oopaang maabeegyaan kaayo nang baayaad peensaalaa, kaa-eelaangaan ninyong maakeepaagkeeta kaay ___ Upang mabigyan kayo ng bayad-pinsala, kailangan ninyong makipagkita kay ___.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page