Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button saa-aan po kaamee maakaakaabeelee nang kaaRney? Saan po kami makakabili ng karne?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button saa-aan po kaamee maakaakaabeelee nang goolaay aat pRootaas? Saan po kami makakabili ng gulay at prutas?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button saa-aan po kaamee maakaakaabeelee nang teenaapaay aat beegaas, beens aat eebaa paa? Saan po kami makakabili ng tinapay at bigas, bins at iba pa?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button saa-aan po kaamee maakaakaabeelee nang gaataas, keyso, maanteekeelyaa aat eebaa paa? Saan po kami makakabili ng gatas, keso, mantikilya at iba pa?
Play Button Where can we purchase water? Play Button saa-aan po kaamee maakaakaabeelee nang toobig? Saan po kami makakabili ng tubig?
Play Button We need to examine the herd. Play Button kaa-eelaangaan po naaming sooRee-in aang mangaa haay-op saa paastoolaan Kailangan po naming suriin ang mga hayop sa pastulan.
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button kaa-eelaangaan po naaming sooRee-in aang mangaa haayop saa bookeed Kailangan po naming suriin ang mga hayop sa bukid.
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button kaa-eelaangaan po naaming sooRee-in aang kaataayaan nang haayop paaRaa saa kaaleeneesaan Kailangan po naming suriin ang katayan ng hayop para sa kalinisan.
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button kaa-eelaangaan po naaming sooRee-in aang paanaadeRyaa paaRaa saa kaaleeneesaan Kailangan po naming suriin ang panaderya para sa kalinisan.
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button kaa-eelaangaan po naaming sooRee-in aang paagaawaa-aan nang gaataas, keyso, maanteekeelyaa aat eebaa paa Kailangan po naming suriin ang pagawaan ng gatas, keso, mantikilya at iba pa.
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button kaa-eelaangaan po naaming sooRee-in aang maanookaan Kailangan po naming suriin ang manukan.
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button kaa-eelaan po hooleeng peenaabaakoonaahan aang mangaa haayop naa eeto? Kailan po huling pinabakunahan ang mga hayop na ito?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button kaa-eelaangaan po ba seelaang baakoonaahaan? Kailangan po ba silang bakunahan?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button pweydey po kaaming maagbeegaay nang baakoonaa Puwede po kaming magbigay ng bakuna.
Play Button This food is spoiled, please do not eat it. Play Button seeRaa naa po aang paagkaa-ing eeto, hoowaag po ninyong kaa-eenin Sira na po ang pagkaing ito, huwag po ninyong kainin.
Play Button Are the crops infected with insects? Play Button maay eensekto po baa aang mangaa paanaaneem? May insekto po ba ang mga pananim?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button maay paaRaaseeto po baa aang mangaa haayop? May parasito po ba ang mga hayop?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page