Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button aano po aang pangaalan ninyo? Ano po ang pangalan ninyo?
Play Button What is your family name? Play Button aano po aang aapelyeedo ninyo? Ano po ang apelyido ninyo?
Play Button What is your nationality? Play Button aano po aang naashyonaaleedaad ninyo? Ano po ang nasyonalidad ninyo?
Play Button What country were you born in? Play Button saa-aang baansaa po kaayo eepeenaangaanaak? Saang bansa po kayo ipinanganak?
Play Button How old are you? Play Button eelaang taa-on naa po kaayo? Ilang taon na po kayo?
Play Button Do you have an identity card? Play Button maay aay dee kaaRd po ba kaayo? May ID card po ba kayo?
Play Button Show me your identification. Play Button eepaakeetaa po ninyo aang aay dee ninyo Ipakita po ninyo ang ID ninyo.
Play Button How many people live in this area? Play Button eelaan pong taa-o aang naakaateeRaa deeto saa loogaaR naa eeto? Ilan pong tao ang nakatira dito sa lugar na ito?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button seeno po aang peenoono nang loogaaR naa eeto? Sino po ang pinuno ng lugar na ito?
Play Button What is his name? Play Button aano po aang paangaalaan nyaa? Ano po ang pangalan niya?
Play Button Please write down his name. Play Button paakeesoolaat po aang paangaalaan nyaa Pakisulat po ang pangalan niya.
Play Button Show us the leader. Play Button eepaakeeta po ninyo saa aamin aang peenoono Ipakita po ninyo sa amin ang pinuno.
Play Button How many men and women live in this community? Play Button eelaan pong laalaakee aat baabaa-ee aang naakaateeRa saa loogaaR naa eeto? Ilan pong lalaki at babae ang nakatira sa lugar na ito?
Play Button How many children live here? Play Button eelaan pong mangaa baataa aang naakaateeRa deeto? Ilan pong mga bata ang nakatira dito?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button maay paa-aaRaalaan po baa deeto paaRaa saa mangaa baataa? May paaralan po ba dito para sa mga bata?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button maay saapaat po baang maa-ee-eenom naa toobig paaRaa saa mangaa taa-o? May sapat po bang maiinom na tubig para sa mga tao?
Play Button Is there a water well? Play Button maay baalon po baa deeto? May balon po ba dito?
Play Button Is there a public fountain? Play Button maayRo-on po baang paampoobleekong eenooman nang toobig deeto? Mayroon po bang pampublikong inuman ng tubig dito?
Play Button Are there any medics here? Play Button maay mangaa meydik po baa deeto? May mga medik po ba dito?
Play Button Are there any engineers? Play Button maay mangaa eenhinyeRo po baa? May mga inhinyero po ba?
Play Button Are there any teachers? Play Button maay mangaa gooRo po baa? May mga guro po ba?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button maay mangaa baakaanting goosaalee po baa deeto? May mga bakanteng gusali po ba dito?
Play Button Is there a local police force? Play Button maay lokaal naa poolees po baa deeto? May lokal na pulis po ba dito?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button seeno po aang namaamahaalaa saa kaaleegtaasaang paampoobleeko deeto? Sino po ang namamahala sa kaligtasang pampubliko dito?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button seeno po aang namaamahaalaa saa kaaleegtaasaan saa soonog? Sino po ang namamahala sa kaligtasan sa sunog?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button maayRo-on po baa kaayong kaagaameetaang paanlaabaan saa soonog? Mayroon po ba kayong kagamitang panlaban sa sunog?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button maayRo-on po baa kaayong sasaakyaan nang boombeyRo? Mayroon po ba kayong sasakyan ng bumbero?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button seeno po aang teenaataawaag kaapaag maay aakseedentey? Sino po ang tinatawag kapag may aksidente?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button maayRo-on po baang aamboolaanshyaang maagaagaamit deet? Mayroon po bang ambulansiyang magagamit dito?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button eelaan pong teleypono aang nandeeto saa loogaaR naa eeto? Ilan pong telepono ang nandito sa lugar na ito?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button eelaan pong baahaay aang maay teleypono deeto? Ilan pong bahay ang may telepono dito?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button maayRo-on po baang naanoonoongkoolaang estaashyon nang poolees deeto? Mayroon po bang nanunungkulang estasyon ng pulis dito?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button eelaan pong ta-oohaan aang naagtaatRaabaaho paa Reen? Ilan pong tauhan ang nagtatrabaho pa rin?
Play Button What’s the means of communication? Play Button aano po aang paaRaa-aan nang komooneekaashyon? Ano po ang paraan ng komunikasyon?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button pweydey po baang maanoongkoolaan aang eestaashyon nang poolees deeto naa waalaang toolong nang ameReekaano? Puwede po bang manungkulan ang istasyon ng pulis dito na walang tulong ng Amerikano?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button maa-aasaahan po baa nang pweyRsaa nang estaados ooneedos aang lokaal naa poolees saa paag-gaanaap nang kaaneelaang toongkoolin koong kaa-eelaangaan? Maasahan po ba ng puwersa ng Estados Unidos ang lokal na pulis sa pagganap ng kanilang tungkulin kung kailangan?
Play Button How many vehicles are available? Play Button eelaan pong saasaakyaan aang pweyding gaameetin? Ilan pong sasakyan ang puwedeng gamitin?
Play Button What is the telephone number? Play Button aano po aang noomeRo nang teleypono? Ano po ang numero ng telepono?
Play Button Do you use radio communications? Play Button goomaagaamit po baa kaayo nang komooneekaashyon saa paamaamaageetaan nang Raadyo? Gumagamit po ba kayo ng komunikasyon sa pamamagitan ng radyo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page