Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button maayRo-on po baang kleeneekaa o ospeetaal naa malaapit deeto? Mayroon po bang klinika o ospital na malapit dito?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button maayRo-on po bang doktoR saa loogaaR naa eeto? Mayroon po bang doktor sa lugar na ito?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button eelaan po aang kaamaa ninyo saa kleeneekaa o ospeetaal? Ilan po ang kama ninyo sa klinika o ospital?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button eelaan pong taa-o aang naagtaatRaabaaho saa ospeetaal? Ilan pong tao ang nagtatrabaho sa ospital?
Play Button How many nurses? Play Button eelaan po aang mangaa naaRs? Ilan po ang mga nars?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button naagkaaRo-on naa po baa nang nakaakahaawaang saakit saa loogaaR kaamakaa-eelaan? Nagkaroon na po ba ng nakakahawang sakit sa lugar kamakailan?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button maayRo-on po baang paaRmaashyaa? Mayroon po bang parmasya?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button maayRo-on po baang goosaaling pweyding paagtaayoo-aan nang kleeneekaa o ospeetaal? Mayroon po bang gusaling puwedeng pagtayuan ng klinika o ospital?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button goosto po naaming kaa-oosaapin aang mangaa taa-o toongkol saa baakoona Gusto po naming kausapin ang mga tao tungkol sa bakuna.
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button goosto po naming kaa-oosaapin aang mangaa taa-o toongkol saa kaalineesaan Gusto po naming kausapin ang mga tao tungkol sa kalinisan.
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button maayRo-on po baang kleeneekaa o ospeetaal naa paang eymeyRjensee? Mayroon po bang klinika o ospital na pang-emergency?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button kaa-eelaangaan po naating magtaataag nang eesaang leegtaas naa kaapaaleegeeRaan saa tRaabaaho Kailangan po nating magtatag ng isang ligtas na kapaligiran sa trabaho.
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button kaa-eelaangaan naating koomoohaa nang maang-gaagaamot paaRaa saa kleeneekaa o ospeetaal naa eeto Kailangan nating kumuha ng manggagamot para sa klinika o ospital na ito.
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button kaa-eelaangan naating koomoohaa nang naaRs paaRaa saa kleeneekaa o ospeetaal naa eeto Kailangan nating kumuha ng nars para sa klinika o ospital na ito.
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button kaa-eelaangan po naateeng koomoohaa nang taa-oohaan paaRaa saa kleeneekaa o ospeetaal naa eeto Kailangan po nating kumuha ng tauhan para sa klinika o ospital na ito.
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button kaa-eelaangaan naating koomoohaa nang jaaneetoR paaRaa saa kleeneekaa o ospeetaal naa eeto Kailangan nating kumuha ng dyanitor para sa klinika o ospital na ito.
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button naa-aa-aalaagaa-aan baa nang lokaal naa taa-oohaan aat paaseeleedaad aang mangaa naadeesgRaashyaa ngaayon kaaheet naa waalaang toolong nang estaados ooneedos? Naaalagaan ba ng lokal na tauhan at pasilidad ang mga nadisgrasya ngayon kahit na walang tulong ng Estados Unidos?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button naa-ee-eenom po baa aang toobig deeto? Naiinom po ba ang tubig dito?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button seeno po aang naagpaashyaa naa naa-ee-eenom aang toobig? Sino po ang nagpasiya na naiinom ang tubig?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page