Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button seeno po aang namaamahaalaa saa paagaa-aayos nang mangaa daa-aan? Sino po ang namamahala sa pag-aayos ng mga daan?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button maayRo-on po baa kaayong maapaa nang loogaaR naa eeto? Mayroon po ba kayong mapa ng lugar na ito?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button tootoolong po kaamee saa paag-gaawaa nang mangaa daa-aan saa loogaaR naa eeto Tutulong po kami sa paggawa ng mga daan sa lugar na ito.
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button pweydey po baa kaayong maagbeegaay nang maapaa nang mangaa daa-aan saa loogaaR naa eeto? Puwede po ba kayong magbigay ng mapa ng mga daan sa lugar na ito?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button maayRo-on po baa kaayong maakeenaaRyaa saa paagpaapaataayo nang mangaa daa-aan? Mayroon po ba kayong makinarya sa pagpapatayo ng mga daan?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button maayRo-on po baa kaayong maakeenaaRyaa saa paagaa-aayos nang daa-aan? Mayroon po ba kayong makinarya sa pag-aayos ng daan?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button kaa-eelangan po naateeng maagpaataayo nang eembaakaan nang manga kaagaameetaan saa loogaaR naa eeto Kailangan po nating magpatayo ng imbakan ng mga kagamitan sa lugar na ito.
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button maayRo-on po bang Reeles nang tReyn saa loogaaR naa eeto? Mayroon po bang riles ng tren sa lugar na ito?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button maayRo-on po baa kaayong tRaanspoRtaashyon saa loogaaR naa eeto? Mayroon po ba kayong transportasyon sa lugar na ito?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button maayRo-on po baang paaleepaaRaang maalaapit deeto? Mayroon po bang paliparang malapit dito?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button maayRo-on po baang paaleepaaRaan paaRaa saa maas maalee-it naa eyRoplaanong maalaapit deeto? Mayroon po bang paliparan para sa mas maliit na eroplanong malapit dito?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button maayRo-on po bang manga toobo saa loogaaR naa eeto? Mayroon po bang mga tubo sa lugar na ito?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button naakaabaakod po baa aang mangaa toobo saa loogaaR naa eeto? Nakabakod po ba ang mga tubo sa lugar na ito?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button maatRaapik po baa Reeto saa loogaaR naa eeto? Matrapik po ba rito sa lugar na ito?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button maayRo-on po baang leenyaa nang boos o tReyn paapoontaa saa eebaang loogaaR? Mayroon po bang linya ng bus o tren papunta sa ibang lugar?
Play Button Are there taxis? Play Button maay mangaa taaksee po baa Reeto? May mga taksi po ba rito?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button baaRaado po baa nang neeyeybey aang mangaa daa-aan saa taaglaameeg? Barado po ba ng niyebe ang mga daan sa taglamig?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button eelaan pong taa-o aang maay saasaakyaang dey motoR saa loogaaR naa eeto? Ilan pong tao ang may sasakyang de motor sa lugar na ito?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button maayRo-on po baang kompaanyaa nang tRaak naa maalaapeet deeto? Mayroon po bang kompanya ng trak na malapit dito?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button naakokontaak baa ninyo saa Raadyo aang mangaa taa-o saa eebaang loogaaR? Nakokontak ba ninyo sa radyo ang mga tao sa ibang lugar?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button naagaagaamit po baa ninyo aang mangaa daa-aan saa taaglaameeg? Nagagamit po ba ninyo ang mga daan sa taglamig?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page