Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if convoy is attacked! Play Button hwaag po kaayong toomeegil kaapaag seenaalaakaay aang komboy! Huwag po kayong tumigil kapag sinalakay ang komboy!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button maagmaaneyho po kaayo naang hindee kookoolaangin saa taatlong keelomeytRo baago po kaayo toomeegil Magmaneho po kayo nang hindi kukulangin sa tatlong kilometro bago po kayo tumigil.
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button eesaandaa-aang meytRo po aang deestanshya saa mangaa saasaakyaan saa daa-aang baayaan Isandaang metro po ang distansya sa mga sasakyan sa daang-bayan.
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button saa mangaa baayaan aang aagwaat saa mangaa soomoosoonod naa saasaakyaan aay leemaampoong keelomeytRo Sa mga bayan ang agwat sa mga sumusunod na sasakyan ay limampung kilometro.
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button kaapaag naakaateegil po kaayo saa daa-aan, mag-eewaan nang saapaat naa loogaaR saa paageetaan nang mangaa saasaakyaan oopaang maakaapaagmaaneyho koong kaa-eelaangaan Kapag nakatigil po kayo sa daan, mag-iwan ng sapat na lugar sa pagitan ng mga sasakyan upang makapagmaneho kung kailangan.
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button kaapaag hinee naa ninyo maakeetaa aang komboy baagaalaan aang paagmaamaaneyho aat maagheentaay nang tRaak nang meeleetaaR naa laampaasaan aang saasaakyaan ninyo, aat soondaan ninyo eeto Kapag hindi na ninyo makita ang komboy, bagalan ang pagmamaneho at maghintay ng trak ng militar na lampasan ang sasakyan ninyo, at sundan ninyo ito.
Play Button No weapons. Play Button baawaal po aang saandaataa Bawal po ang sandata.
Play Button No cell phone use. Play Button baawaal po aang paag-gaameet nang sel fon Bawal po ang paggamit ng cell phone.
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button hwaag po kaayong maagtaapon nang paagka-in o toobeeg saa mangaa taa-ong baayaan Huwag po kayong magtapon ng pagkain o tubig sa mga taong bayan.
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button hwaag po kaayong maagkaalaat o maagtaapon nang baasooRaa saa kaampo o taanghaalaan nang meeleetaat Huwag po kayong magkalat o magtapon ng basura sa kampo o tanghalan ng militar.
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button laampaasaan po ninyo aang seeRaang tRaak saa komboy Lampasan po ninyo ang sirang trak sa komboy.
Play Button No flashing beacons. Play Button hwaag po kaayong soomeynyaas nang eelaaw Huwag po kayong sumenyas ng ilaw.
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button maaglaagaay po nang gaasoleena tooweeng toomeeteegil aang saasaakyaan Maglagay po ng gasolina tuwing tumitigil ang sasakyan.
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button naagbeebeegaay po nang paagkaa-in saa mangaa kaampo nang meeleetaaR kaapaag maay sooplaay Nagbibigay po ng pagkain sa mga kampo ng militar kapag may suplay.
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button maagdaalaa po kaayo nang maaRaameeng paagkaa-in aat toobig Magdala po kayo ng maraming pagkain at tubig.
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button koong kaa-eelaangaan po ninyong toomeegeel kaaheet aanoomaan aang daaheelaan aat toomootooloy aang komboy, maagheentaay saa toolong nang meeleetaaR Kung kailangan po ninyong tumigil kahit anuman ang dahilan at tumutuloy ang komboy, maghintay sa tulong ng militar.
Play Button They will escort you back into position. Play Button eehaahaateed po kaayo saa daatee ninyong poseeshyon Ihahatid po kayo sa dati ninyong posisyon.
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button baawaal po aang paakeekeepaag aawaay o paagtaataalo saa seenoomaang choopeyR toongkol saa poseeshyon saa komboy Bawal po ang pakikipag-away o pagtatalo sa sinumang tsuper tungkol sa posisyon sa komboy.
Play Button Drive in single file. Play Button eesaang peelaa laang po aang paagmaamaaneyho Isang pila lang po ang pagmamaneho.
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button maageeng haandaa po kaayo paaRaa saa paagteegeel aat paagtoolong saa mangaa naaseeRaang tRaak. (paaRaa po saa mangaa choopeyR saa hoolee) Maging handa po kayo para sa pagtigil at pagtulong sa mga nasirang trak. (Para po ito sa mga tsuper sa huli).
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button ee-oolaat po aang aanoomaang pRobleymaa saa mangaa eebaang choopeyR saa komboy Iulat po ang anumang problema sa mga ibang tsuper sa komboy.
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button baawaal po aang paag-gaameet nang dRogaa aat aalaak haabaang naagmaamaaneyho Bawal po ang paggamit ng droga at alak habang nagmamaneho.
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button aalaameen po ninyo koong paa-aano maagpaaleet nang goolong aat maagkaaRo-on po kaayo nang taamaang kaagaameetaan Alamin po ninyo kung paano magpalit ng gulong at magkaroon po kayo ng tamang kagamitan.
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers’ responsibility. Play Button paanaanaagootaan po nang mangaa choopeyR aang mangaa kaaRgaameynto, paanaalee, kaadeynaa, aat goolong Pananagutan po ng mga tsuper ang mga kargamento, panali, kadena, at gulong.
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button maagcheyk po kaayo tooweeng teeteegil aang komboy Magtsek po kayo tuwing titigil ang komboy.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page