Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button eelaan pong taa-o aang naakaateeRaa saa loogaaR naa eeto? Ilan pong tao ang nakatira sa lugar na ito?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button eelaan pong baalon maayRo-on kaayo saa loogaR naa eeto? Ilan pong balon mayroon kayo sa lugar na ito?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button maayRo-on po baang eembooRnaal saa loogaaR naa eeto? Mayroon po bang imburnal sa lugar na ito?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button gaa-aano po kaalaayo aang mangaa koobeytaa saa mangaa baalon? Gaano po kalayo ang mga kubeta sa mga balon?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button aano pong klaaseyng haayop aang naagpaapaastol saa loogaaR naa eeto? Ano pong klaseng hayop ang nagpapastol sa lugar na ito?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button maayRo-on po baang doktoR nang haayop? Mayroon po bang doktor ng hayop?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button maay mangaa paabReekaa po baa saa loogaaR naa eeto? May mga pabrika po ba sa lugar na ito?
Play Button Is there a river nearby? Play Button maay eelog baang maalaapeet deeto? May ilog bang malapit dito?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button saa-aan po kaayo naagpaapaakaabeet nang kooRyentey? Saan po kayo nagpapakabit ng kuryente?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button maayRo-on po baang plaantaa nang kooRyenting maalaapeet deeto? Mayroon po bang planta ng kuryenteng malapit dito?
Play Button What kind of electric appliances do people use? Play Button aano pong klaaseyng aapaaRaatong dey kooRyentey aang geenaagaamit nang mangaa taa-o? Ano pong klaseng aparatong de-kuryente ang ginagamit ng mga tao?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button goomaagaameet po baa kaayo nang kaalaang dey kooRyentey? Gumagamit po ba kayo ng kalang de-kuryente?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button naagkaaRo-on naa po baa nang soonog aang mangaa goobaat saa loogaaR naa eeto? Nagkaroon na po ba ng sunog ang mga gubat sa lugar na ito?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button maayRo-on po baang toobo nang gaas deeto? Mayroon po bang tubo ng gas dito?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button goomaagaamit po baa kaayo nang gaas oopaang maagkaaRo-on nang eeneet aang mangaa baahaay deeto? Gumagamit po ba kayo ng gas upang magkaroon ng init ang mga bahay dito?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button geenaagaamit po baa aang gaas saa paagloolooto? Ginagamit po ba ang gas sa pagluluto?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button goomaagaamit po baa kaayo nang taangkey nang gaas? Gumagamit po ba kayo ng tangke ng gas?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button saa-aan po naang-gaagaaleeng aang mangaa taangkey nang gaas? Saan po nanggagaling ang mga tangke ng gas?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button maayRo-on po baang naagsoosooRee nang mangaa aapaaRaatong gaas saa mangaa baahaay? Mayroon po bang nagsusuri ng mga aparatong gas sa mga bahay?
Play Button Is there an electrician here? Play Button maay eyleyktReeshyaan po baa Reeto? May elektrisyan po ba rito?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button maay sooplaay baa nang toobig saa mangaa baahaay? May suplay ba ng tubig sa mga bahay?
Play Button Where is the facility located? Play Button naasaa-aan po aang paaseeleedaad? Nasaan po ang pasilidad?
Play Button How many people operate the system? Play Button eelaan pong taa-o aang naagpaapaa-aandaaR nang sisteymaa? Ilan pong tao ang nagpapaandar ng sistema?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button naakaakaabit po baa eeto saa mangaa sooplaay nang toobig? Nakakabit po ba ito sa mga suplay ng tubig?
Play Button Is it functional? Play Button goomaagaanaa po baa eeto? Gumagana po ba ito?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button saa-aan po naang-gaagaaleeng aang toobig? Saan po nanggagaling ang tubig?
Play Button Is it polluted? Play Button maaRoomee po baa eeto? Marumi po ba ito?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button maayRo-on po baang wotaR tReatmant naa geenaagameet? Mayroon po bang water treatment na ginagamit?
Play Button Is it chemical? Play Button keemeekaal po baa eeto? Kimikal po ba ito?
Play Button Is it through filtration? Play Button seenaasaalaa po baa eeto? Sinasala po ba ito?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button saa paamaamaageetaan po baa eeto nang paagteeneeng? Sa pamamagitan po ba ito ng pagtining?
Play Button Where is the pumping station? Play Button naasaa-aan aang eestaashyon nang paagbobombaa nang toobig? Nasaan ang istasyon ng pagbobomba ng tubig?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button eelaan pong taa-o aang kaa-eelaangaan oopaang goomaanaa aang sisteymaa? Ilan pong tao ang kailangan upang gumana ang sistema?
Play Button We’ve heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button naaReeneeg po naming maay mangaa pRobleymaa saa eembooRnaal saa loogaaR naa eeto Narinig po naming may mga problema sa imburnal sa lugar na ito.
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button maayRo-on po baa kaayong eenstaalaashyon nang mangaa toobo saa lo-ob? Mayroon po ba kayong instalasyon ng mga tubo sa loob?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button maay pRobleymaa po baa kaayo saa eenstaalaashyon nang toobo? May problema po ba kayo sa instalasyon ng tubo?
Play Button Does your toilet work? Play Button goomaagaanaa po baa aang koobeytaa ninyo? Gumagana po ba ang kubeta ninyo?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button eelaan po aang koobeytaa ninyo saa baahaay? Ilan po ang kubeta ninyo sa bahay?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button maayRo-on po baa kaayong taangkey nang taa-ey? Mayroon po ba kayong tangke ng tae?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button maayRo-on po baang maakaakaapaag koompoonee nang eenyong eembooRnaal? Mayroon po bang makakapagkumpuni ng inyong imburnal?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button maayRo-on po baa kaayong keenontaak naa toongkol saa peobleymaang eeto? koong gaano-on, seeno po? Mayroon po ba kayong kinontak na tungkol sa problemang ito? Kung ganoon, sino po?
Play Button When did you contact them? Play Button kaa-eelaan po ninyo seelaa keenontaak? Kailan po ninyo sila kinontak?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button ee-oo-oolaat ko po eeto saa naakaataataa-as aat teeteengnaan ko po koong maay maagaagaawaa kaamee oopaang maalootaas aang pRobleymaa Iuulat ko po ito sa nakatataas at titingnan ko po kung may magagawa kami upang malutas ang problema.
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button kokontaakin po naamin aang kompaanyaa nang eembooRnaal aat aa-aalaamin naamin koong aano aang geenaagaawaa oopaang maalootaas aang pRobleymaa Kokontakin po namin ang kompanya ng imburnal at aalamin namin kung ano ang ginagawa upang malutas ang problema.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page