Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button eelaan pong Raadyo aat teleybeeshyon aang maayRo-on saa loohgaaR naa eeto? Ilan pong radyo at telebisyon ang mayroon sa lugar na ito?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button maayRo-on po baa kaayong eestaashyon nang Raadyo saa loogaaR naa eeto? Mayroon po ba kayong istasyon ng radyo sa lugar na ito?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button maayRo-on po baa kaayong eestaashyon nang teleybeeshyon saa loogaaR naa eeto? Mayroon po ba kayong istasyon ng telebisyon sa lugar na ito?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button maayRo-on po baa kaayong sisteymaa nang paa-oonaawaa saa poobleeko? Mayroon po ba kayong sistema ng paunawa sa publiko?
Play Button Where do you post announcements? Play Button saa-aan po kaayo naagpaapaaskeel nang mangaa paa-oonaawaa? Saan po kayo nagpapaskil ng mga paunawa?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button maayRo-on po baang lokaal naa jaaRyo? Mayroon po bang lokal na diyaryo?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button maayRo-on po baang keenaataawaan nang aaheynsheeya nang jaaRyong meelaapeet deeto? Mayroon po bang kinatawan ng ahensiya ng diyaryong malapit dito?
Play Button Is there an information center? Play Button maayRo-on po baang sentRo nang eempoRmaashyon? Mayroon po bang sentro ng impormasyon?
Play Button Do you receive fliers? Play Button toomaataang-gaap baa kaayo nang mangaa “flaayaR”? Tumatanggap ba kayo ng mga "flier"?
Play Button Who distributes the fliers? Play Button seeno po aang naamaamaahaagee nang mangaa “flaayaR”? Sino po ang namamahagi ng mga “flier”?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button saa-aan po kaayo boomeebeelee nang jaaRyo? Saan po kayo bumibili ng diyaryo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page