Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button pweydey po baang maakeeta aang “aay dee” ninyo? Puwede po bang makita ang "ID" ninyo?
Play Button Where do you live? Play Button saa-aan po kaayo naakaateeRaa? Saan po kayo nakatira?
Play Button Where is the farm located? Play Button naasaa-aan po aang booked? Nasaan po ang bukid?
Play Button What was produced on the farm? Play Button aano po aang pRodookto saa bookid? Ano po ang produkto sa bukid?
Play Button Who confiscated the land? Play Button seeno po aang koomoompeeska nang loopa? Sino po ang kumumpiska ng lupa?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button seeno po ngaayon aang naaneeneeRaahan saa bookid ninyo? Sino po ngayon ang naninirahan sa bukid ninyo?
Play Button Have you talked with them? Play Button keenaa-oosaap naa po baa ninyo seelaa? Kinausap na po ba ninyo sila?
Play Button Do you have documentation? Play Button eeseenoolaat baa ninyo aang paag-oo-oosaap naa eeto? Isinulat ba ninyo ang pag-uusap na ito?
Play Button You think it’s dangerous? Play Button saa paalaagaay po baa ninyo aay maapaangaanib eeto? Sa palagay po ba ninyo ay mapanganib ito?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button kokontaakeen ko po aang mangaa keenaa-oo-ookoolaan oopaang eembesteegaahaan eeto Kokontakin ko po ang mga kinauukulan upang imbestigahan ito.
Play Button Please know we will assist you. Play Button eepeenaa-aa-aalaam ko po saa eenyong tootooloongaan naamin kaayo Ipinaaalam ko po sa inyong tutulungan namin kayo.
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button kaa-eelaangaan po ninyong haayaa-aan aang keenaa-oo-ookoolaang lokaal naa maag eembeysteegaa Kailangan po ninyong hayaan ang kinauukulang lokal na mag-imbestiga.
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button daapaat po kaayong poomoontaa saa baasey aat maakeepaag-oosaap saa eesaang taagaasaaleen Dapat po kayong pumunta sa base at makipag-usap sa isang tagasalin.
Play Button The name of the owner Play Button aang paangaalaan po nang maay-aaRee Ang pangalan po ng may-ari
Play Button The name of the property Play Button aang paangaalaan po nang aaRee-aaRee-aan Ang pangalan po ng ari-arian
Play Button Location of the property Play Button aang keenaaRoRo-onaan po nang aaRee-aaRee-aan Ang kinaroroonan po ng ari-arian
Play Button Present use of the property Play Button aang kaasaalookooyaang paag-gaameet po nang aaRee-aaRee-aan Ang kasalukuyang paggamit po ng ari-arian
Play Button What is the condition of the property? Play Button aano po aang kaalaagaayaan nang aaRee-aaRee-aan? Ano po ang kalagayan ng ari-arian?
Play Button Who has the title? Play Button seeno po aang maay teetoolo? Sino po ang may titulo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page