Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button eelaagaay po aang mangaa kaamaay ninyo saa maaneebeylaa aat hoowaag po ninyong aaleeseen aang mangaa eeto Ilagay po ang mga kamay ninyo sa manibela at huwag po ninyong alisin ang mga ito.
Play Button You are breaking the curfew. Play Button loomaalaabaag po kaayo saa “keRfeyoo” Lumalabag po kayo sa "curfew."
Play Button You were speeding. Play Button maatooleen po aang paagmaamaaneyho ninyo Matulin po ang pagmamaneho ninyo.
Play Button The curfew is in effect. Play Button naagseemoola naa po aang “keRfeyoo” Nagsimula na po ang "curfew."
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button aalaam po baa ninyong maay “keRfeyoo”? Alam po ba ninyong may "curfew"?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button hindee po leegtaas aang mangaa laansaangaan saa mangaa saandaaling eeto Hindi po ligtas ang mga lansangan sa mga sandaling ito.
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button saasaamaahan po naamin kaayo saa mangaa kaamaag-aanaak ninyo Sasamahan po namin kayo sa mga kamag-anak ninyo.
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button beebeegyaan po kaayo nang eempoRmaashyon nang eestaashyon nang poolees toongkol saa “keRfeyoo” Bibigyan po kayo ng impormasyon ng istasyon ng pulis tungkol sa "curfew."
Play Button Turn off the engine. Play Button paataayeen po ninyo aang maakeenaa Patayin po ninyo ang makina.
Play Button Get out of your vehicle Play Button loomaabaas po kaayo saa saasaakyaan ninyo Lumabas po kayo sa sasakyan ninyo.
Play Button May I see your ID, please? Play Button pweydey po baang maakeetaa aang “aay dee” ninyo? Puwede po bang makita ang "ID" ninyo?
Play Button Where are you going? Play Button saa-aan po kaayo poopoontaa? Saan po kayo pupunta?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button maay daalaa po baa kaayong aaRmaas? May dala po ba kayong armas?
Play Button How much money are you carrying? Play Button maagkaano po aang peRaang dalaa ninyo? Magkano po ang perang dala ninyo?
Play Button Who gave you the money? Play Button seeno po aang naagbeegaay saa eenyo nang peyRaa? Sino po ang nagbigay sa inyo ng pera?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button maayRo-on po baa kaayong baaReel saa eelaalim nang oopoo-aan? Mayroon po ba kayong baril sa ilalim ng upuan?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button maayRo-on po baa kaayong eeteenaataagong laabaag saa baataas? Mayroon po ba kayong itinatagong labag sa batas?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button daaheel saa paaglaabaag ninyo saa baataas, kaa-eelaangaan po naming aaReystoohin kaayo Dahil sa paglabag ninyo sa batas, kailangan po naming arestuhin kayo.
Play Button We have to take you to the police station. Play Button kaa-eelaangaan po naaming daalheen kaayo saa eestaashyon nang poolees Kailangan po naming dalhin kayo sa istasyon ng pulis.
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button saasaakaay po kaayo saa aameen paapoontaa saa eestaashyon nang poolees Sasakay po kayo sa amin papunta sa istasyon ng pulis.
Play Button We detained this man at ___. Play Button peeneegil po naamin aang laalaaking eeto saa ___ Pinigil po namin ang lalaking ito sa ___.
Play Button He broke the curfew. Play Button loomaabaag po shya saa “keRfeyoo” Lumabag po siya sa "curfew."
Play Button Can you help verify the man’s identity? Play Button pweydey po baa ninyong maapaatoonaayan aang pagkakaakeelaanlan nang laalaakeeng eeto? Puwede po ba ninyong mapatunayan ang pagkakakilanlan ng lalaking ito?
Play Button He was hiding a gun. Play Button naagtaataago po shya nang baaReel Nagtatago po siya ng baril.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page