Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button naa-ee-intindeehan po baa ninyo aang weekaang eeto? Naiintindihan po ba ninyo ang wikang ito?
Play Button We are here to help you. Play Button naandeeto po kaamee oopaang toomoolong saa eenyo Nandito po kami upang tumulong sa inyo.
Play Button I do not understand your language. Play Button hindee ko po naa-ee-intindeehan aang weeka ninyo Hindi ko po naiintindihan ang wika ninyo.
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button walaa pong taa-ong nagsaasaleeta Reeto nang weekaang eeto Wala pong taong nagsasalita rito ng wikang ito.
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button soobookan po ninyong saagooteen aang mangaa taanong ko nang “o-o” o “hindee” Subukan po ninyong sagutin ang mga tanong ko ng “oo” o “hindi”.
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button eegaalaaw po ninyo aang oolo ninyo nang gaaneeto paaRaa saa “o-o” Igalaw po ninyo ang ulo ninyo nang ganito para sa “oo”.
Play Button Move your head like this for "no." Play Button eegalaw po ninyo aang oolo ninyo naang gaaneeto paaRaa saa “hindee” Igalaw po ninyo ang ulo ninyo nang ganito para sa “hindi”.
Play Button Do you know where you are? Play Button aalam po baa ninyo koong naasaa-aan kaayo? Alam po ba ninyo kung nasaan kayo?
Play Button Are you thirsty? Play Button naaoo-oohaaw po baa kaayo? Nauuhaw po ba kayo?
Play Button Are you hungry? Play Button naagoogootom po baa kaayo? Nagugutom po ba kayo?
Play Button Do you need to urinate? Play Button kaa-eelaangan po baa ninyong oomeehee? Kailangan po ba ninyong umihi?
Play Button Do you need to defecate? Play Button kaa-eelaangan po baa ninyong doomoomee? Kailangan po ba ninyong dumumi?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button goosto po baa ninyo nang seegaaReelyo? Gusto po ba ninyo ng sigarilyo?
Play Button I understand. Play Button naa-ee-inteendeehan ko po Naiintindihan ko po.
Play Button I do not understand. Play Button hindee ko po naa-ee-intindeehan Hindi ko po naiintindihan.
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button soosoobookin po naming kontaakeen aang eesa saa gRoopo ninyo Susubukin po naming kontakin ang isa sa grupo ninyo.
Play Button Please. Play Button paakeesooyo po Pakisuyo po.
Play Button Thank you. Play Button saalaamat po Salamat po.
Play Button You are welcome. Play Button walaa pong anooman Wala pong anuman.
Play Button Thank you for talking with me. Play Button saalaamat po saa pa keekeepag oosap ninyo saa aakin Salamat po sa pakikipag-usap ninyo sa akin.
Play Button I will talk with you again. Play Button kaakaa-oosaapin ko po kaayo oolit Kakausapin ko po kayo ulit.
Play Button Good-bye. Play Button paa-aalam po Paalam po.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page