Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you having pain? Play Button maay maasaakit po ba saa eenyo? May masakit po ba sa inyo?
Play Button Where are you having pain? Play Button saa-aang paaRtey nang kaataawan po aang maasaakit? Saang parte ng katawan po ang masakit?
Play Button Is the pain here? Play Button deeto po ba aang saakit? Dito po ba ang sakit?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button maayRo-on po bang naagpaapaabaawas nang saakeet? Mayroon po bang nagpapabawas ng sakit?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button maayRo-on po bang nagpaapaatindee nang saakit? Mayroon po bang nagpapatindi ng sakit?
Play Button Did the pain start today? Play Button naagseemoola po ba aang saakit sa aaRaaw naa eeto? Nagsimula po ba ang sakit sa araw na ito?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button eelaang aaRaaw naa po ba aang saakit na naaRaaRaamdaaman ninyo? Ilang araw na po ba ang sakit na nararamdaman ninyo?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button eelaaRaawan po ninyo aang saakit moola sa gRaadong eesa hang-gaang saampoo Ilarawan po ninyo ang sakit mula sa gradong isa hanggang sampu.
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button sampoo po aang peenaakaamaasaakit aat eesa aang waalaang saakit Sampu po ang pinakamasakit at isa ang walang sakit.
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button eepaakeeta po ninyo aang beelaang sa paamaamaageetan nang daaleeRee Ipakita po ninyo ang bilang sa pamamagitan ng daliri.
Play Button What is the main problem? Play Button aano po aang paangoonaahing pRoblema? Ano po ang pangunahing problema?
Play Button How long have you had the pain? Play Button gaa-aano naa po katagaal naa naaRaaRaamdaaman ninyo aang saakit? Gaano na po katagal na nararamdaman ninyo ang sakit?
Play Button Show me where the pain started. Play Button eepaakeeta po ninyo saa aakin koong saa-an naagseemoolaa aang saakit Ipakita po ninyo sa akin kung saan nagsimula ang sakit.
Play Button Does the pain go to the back? Play Button poomoopoonta po ba ang saakit sa leekod? Pumupunta po ba ang sakit sa likod?
Play Button Does the pain go to the testicles? Play Button poomoopoonta po ba aang saakit sa baayaag? Pumupunta po ba ang sakit sa bayag?
Play Button Does this pain go to the groin? Play Button poomoopoonta po ba aang saakit sa seengit? Pumupunta po ba ang sakit sa singit?
Play Button Is this a sharp pain? Play Button maateendee po ba aang saakit? Matindi po ba ang sakit?
Play Button Is this a dull pain? Play Button baahaagyaang saakit po ba aang saakit? Bahagyang sakit po ba ang sakit?
Play Button Is this a cramping pain? Play Button PaaRaang pooleekaat po ba aang saakit? Parang pulikat po ba ang sakit?
Play Button Is this a constant pain? Play Button hindee po ba naawaawaala aang saakit?/ laagee po bang soomaasaakit eeto? Hindi po ba nawawala ang sakit?/Lagi po bang sumasakit ito?
Play Button Is this an intermittent pain? Play Button paa-oolit oolit po ba aang saakit? Paulit-ulit ulit po ba ang sakit?
Play Button Is this a mild pain? Play Button medyo maasaakit po ba? Medyo masakit po ba?
Play Button Is this a moderate pain? Play Button kaataamtaamaan po ba aang saakit? Katamtaman po ba ang sakit?
Play Button Is this a severe pain? Play Button peenakaamaatindee po ba aang saakit? Pinakamatindi po ba ang sakit?
Play Button Is this the worst pain you ever had? Play Button eeto po ba aang peenaakaamaasaakit na naaRanaasan ninyo? Ito po ba ang pinakamasakit na naranasan ninyo?
Play Button Is there anything that relieves the pain symptom? Play Button maayRo-on po bang baagaay naa nagpaapaagaa-aan saa saakit? Mayroon po bang bagay na nagpapagaan sa sakit?
Play Button Is there anything that worsens the pain symptom? Play Button maayRo-on po bang baagaay naa naagpaapaatindee saa saakit? Mayroon po bang bagay na nagpapatindi sa sakit?
Play Button Have you seen a doctor or anyone about this? Play Button naagpaateengin naa po ba kaayo saa doctoR o sa kaahit seeno toongol deeto? Nagpatingin na po ba kayo sa doktor o sa kahit sino tungol dito?
Play Button What medicines are you taking? Play Button aano pong gaamot aang eenee-inom ninyo? Ano pong gamot ang iniinom ninyo?
Play Button Are you experiencing fevers? Play Button neelaalaagant po ba kaayo? Nilalagnat po ba kayo?
Play Button Are you experiencing chills? Play Button gineegeenaaw po ba kaayo? Giniginaw po ba kayo?
Play Button Are you experiencing nausea? Play Button naaheeheelo po ba kaayo? Nahihilo po ba kayo?
Play Button Are you experiencing vomiting? Play Button naasoosooka po ba kaayo? Nasusuka po ba kayo?
Play Button Are you experiencing diarrhea? Play Button naagtaataa-ey po ba kaayo? Nagtatae po ba kayo?
Play Button Are you experiencing loss of appetite? Play Button naawaawaalan po ba kaayo nang gaanang koomaa-in? Nawawalan po ba kayo ng ganang kumain?
Play Button Are you experiencing headaches? Play Button soomaasaakit po ba aang oolo ninyo? Sumasakit po ba ang ulo ninyo?
Play Button Are you experiencing visual disturbances? Play Button loomaalaabo po ba aang paaningin ninyo? Lumalabo po ba ang paningin ninyo?
Play Button Are you experiencing numbness or tingling? Play Button namaamaanheed o naangeengeelaabot po ba kaayo? Namamanhid o nangingilabot po ba kayo?
Play Button Are you experiencing bleeding by mouth or rectum? Play Button doomoodoogo po ba kaayo saa beebeeg o saa poowit? Dumudugo po ba kayo sa bibig o sa puwit?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page