Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button mayRo-on po ba kaayong aay yoo dee? Mayroon po ba kayong IUD?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button hindee po ba kaayo naagkaaReyglaa kaamaakaa-eelan? Hindi po ba kayo nagkaregla kamakailan?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button goomagaaamit po ba kaayo nang pildooRaas paaRaa saa paagpeepeegil nang paangaangaanaak? Gumagamit po ba kayo ng pilduras para sa pagpigil ng panganganak?
Play Button Are you pregnant? Play Button boontis po ba kaayo? Buntis po ba kayo?
Play Button Could you be pregnant? Play Button boontis kaayaa kaayo? Buntis kaya kayo?
Play Button When was your last period? Play Button kaa-eelaan po aang hooling Reglaa ninyo? Kailan po ang huling regla ninyo?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button eelaan pong beses naa kaayo naaboontees? Ilan pong beses na kayo nabuntis?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button maay loomaalaabas po ba saa koolooban ninyo? May lumalabas po ba sa kuluban ninyo?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button doomoodoogo po ba aang kooloobaan ninyo? Dumudugo po ba ang kuluban ninyo?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button gaa-aano naa po ba kaataagal aang paagdooRoogo nang koolooban ninyo? Gaano na po ba katagal ang pagdurugo ng kuluban ninyo?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button boomaabaalik-baalik ba aang paagdooRoogo nang koolooban ninyo? Bumabalik-balik ba ang pagdurugo ng kuluban ninyo?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button tooloy tooloy po ba aang paagdooRoogo nang koolooban ninyo? Tuloy-tuloy po ba ang pagdurugo ng kuluban ninyo?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button naaheeheelo po ba kaayo? Nahihilo po ba kayo?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button eelaang boowaan naa po kaayo boontis? Ilang buwan na po kayo buntis?
Play Button How many children do you have? Play Button eelaan po aang aanaak ninyo? Ilan po ang anak ninyo?
Play Button Have you been raped? Play Button naa gaahaasa naa po ba kaayo? Na gahasa na po ba kayo?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button kaa-eelaangan po naaming sooRee-in kaayo naang maabootee Kailangan po naming suriin kayo nang mabuti.
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button eepaagtaataang-gol po naamin aang saaReeleenaan ninyo saa aabot nang maakaakaaya naamin Ipagtatanggol po namin ang sarilinan ninyo.sa abot ng makakaya namin
Play Button Does this hurt? Play Button soomaasaakit po ba eeto? Sumasakit po ba ito?
Play Button Do not push yet. Play Button hoowaag moona po kaayong oomeeRee Huwag muna po kayong umiri.
Play Button Push now. Play Button oomeeRee naa po kaayo nagaayon Umiri na po kayo ngayon.
Play Button Push now as hard as you can. Play Button oomeeRee naa po kaayo nagaayon naang peenaakaamaalaakas saa kaaya ninyo Umiri na po kayo ngayon nang pinakamalakas sa kaya ninyo.
Play Button The baby is here. Play Button naaReeto po aang saang-gol Narito po ang sanggol.
Play Button It is a boy. Play Button laalaakee po aang saang-gol Lalaki po ang sanggol.
Play Button It is a girl. Play Button Baabaa-ey po aang saang-gol Babae po ang sanggol.
Play Button The baby looks healthy. Play Button mookhaang maaloosog po aang saang-gol Mukhang malusog po ang sanggol.
Play Button We will take good care of the baby. Play Button aa-aalaagaa-an po naaming maabootee aang saang-gol Aalagaan po naming mabuti ang sanggol.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page