Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button maaysaakit po aang aanaak ninyo Maysakit po ang anak ninyo.
Play Button Your child is hurt. Play Button naasaaktaan po aang aanaak ninyo Nasaktan po ang anak ninyo.
Play Button We need to care for your child. Play Button kaa-eelaangan po naamin aalaagaa-an aang aanaak ninyo Kailangan po naming alagaan ang anak ninyo.
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button kaa-eelaangan po ninyong paanaateeleehin deeto saa aamin aang aanaak ninyo Kailangan po ninyong panatilihin dito sa amin ang anak ninyo.
Play Button You may stay with your child. Play Button maa-aa-aaRee po kaayong maamaalaagee kaasaama nanga aanak ninyo Maaari po kayong mamalagi kasama ng anak ninyo.
Play Button Let us examine your child in private. Play Button ee-eeksaameenin po naamin aang aanaak ninyo naang saaReeleenan Iiksaminin po namin ang anak ninyo nang sarilinan.
Play Button Your child will get better soon. Play Button gaagaaling po aang aanaak ninyo saa laalong maadaaling paanaahon Gagaling po ang anak ninyo sa lalong madaling panahon.
Play Button This medicine will help your child. Play Button tootooloongan po nang gaamot na eeto aang aanak ninyo Tutulungan po ng gamot na ito ang anak ninyo.
Play Button Did your child eat today? Play Button koomaa-in po ba aang aanaak ninyo nagaayon? Kumain po ba ang anak ninyo ngayon?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button koomaa-in po ba aang aanaak ninyo kaahaapon? Kumain po ba ang anak ninyo kahapon?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button oomeehi naa po ba aang aanaak ninyo nagaayon? Umihi na po ba ang anak ninyo ngayon?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button doomoomee naa po ba aang aanaak ninyo nagaayon? Dumumi na po ba ang anak ninyo ngayon?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button doomoomee po ba aang aanaak ninyo kaahaapon? Dumumi po ba ang anak ninyo kahapon?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button naagtaa-ey naa po ba aang aanaak ninyo? Nagtae na po ba ang anak ninyo?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button naagsoosooka po ba aang aanaak ninyo? Nagsusuka po ba ang anak ninyo?
Play Button Your child looks healthy. Play Button mookhaang maaloosog po aang aanaak ninyo Mukhang malusog po ang anak ninyo.
Play Button Your child will be fine. Play Button gaagaaling po aang aanaak ninyo Gagaling po ang anak ninyo.
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button maagkaakaasaakit po naang maataagal aang aanaak ninyo Magkakasakit po nang matagal ang anak ninyo.
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button oontee-oontee pong maa-aa-aalees aang saakit naa eeto ngoonit baabaaleek saa daating kaaloosoogan aang aanaak ninyo Unti-unti pong maaalis ang sakit na ito nguniā€™t babalik sa dating kalusugan ang anak ninyo.
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button paakaa-eenin po ninyo naang oontee-oontee aang aanaak ninyo toowin eelaang oRaas Pakainin po ninyo nang unti-unti ang anak ninyo tuwin ilang oras.
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button tooloongaan po ninyong oomeenom neeto aang aanak ninyo toowin eelaang oRaas Tulungan po ninyong uminom nito ang anak ninyo tuwin ilang oras.
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button paa-eenoomin po ninyo nang gaamot na eeto aang aanaak ninyo toowing aapaat na oRaas Painumin po ninyo ng gamot na ito ang anak ninyo tuwing apat na oras.
Play Button Allow your child to sleep. Play Button paabaayaa-aan po ninyong maatoolog aang aanaak ninyo Pabayaan po ninyong matulog ang anak ninyo.
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button kaa-eelaangan po ninyong maatoolog naang mataagal, gaaya nang aanaak ninyo Kailangan po ninyong matulog nang matagal, gaya ng anak ninyo.
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button eebaalik po ninyo Reeto aang aanak ninyo bookaas ibalik po ninyo rito ang anak ninyo bukas.
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button eebaalik po ninyo Reeto aang aanak ninyo kaapag hindee boomootee aang kaalaagaayan neeya bookas Ibalik po ninyo rito ang anak ninyo kapag hindi bumuti ang kalagayan niya bukas.
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button soosoobaaybaayaan po naateen aang kaaloosoogan nang aanaak ninyo Susubaybayan po natin ang kalusugan ng anak ninyo.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page