Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button eebaalooktot po ninyo aang eenyong bRaaso Ibaluktot po ninyo ang inyong braso.
Play Button Bend your leg. Play Button eebaalooktot po ninyo aang beentee ninyo Ibaluktot po ninyo ang binti ninyo.
Play Button Breathe normally. Play Button hoomeengaa po kaayo naang noRmaal Huminga po kayo nang normal.
Play Button Close your eyes. Play Button eesaaRa po ninyo aang maata ninyo Isara po ninyo ang mata ninyo.
Play Button Close your hand. Play Button eesaaRaa po ninyo aang kaamaay ninyo Isara po ninyo ang kamay ninyo.
Play Button Close your mouth. Play Button eesaaRaa po ninyo aang beebig ninyo Isara po ninyo ang bibig ninyo.
Play Button Cough. Play Button oomoobo po kaayo Umubo po kayo.
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button maaglaabaas po kaayo nang plemaa saa taasaang eeto Maglabas po kayo ng plema sa tasang ito.
Play Button Hold this under your tongue. Play Button haawaakan po ninyo eeto sa eelaaleem nang deela ninyo Hawakan po ninyo ito sa ilalim ng dila ninyo.
Play Button Hold your breath. Play Button peegeelin po ninyo aang heeneengaa ninyo pigilin po ninyo ang hininga ninyo.
Play Button Lie down. Play Button hoomeega po kaayo Humiga po kayo.
Play Button Lie flat. Play Button hoomeegaa po kaayo naang paataag Humiga po kayo nang patag.
Play Button Lie on your abdomen. Play Button doomaapaa po kaayo Dumapa po kayo.
Play Button Lie on your back. Play Button toomeehaayaa po kaayo Tumihaya po kayo.
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button tingnaan po ninyo aang daaleeRee ko haabang goomaagaalaaw Tingnan po ninyo ang daliri ko habang gumagalaw.
Play Button Look down. Play Button toomeengin po kaayo saa eebaabaa Tumingin po kayo sa ibaba.
Play Button Look straight. Play Button toomeengin po kaayo naang deRetcho Tumingin po kayo nang deretso.
Play Button Look up. Play Button toomeengaalaa po kaayo Tumingala po kayo.
Play Button Open. Play Button booksaan po ninyo Buksan po ninyo.
Play Button Open your eyes. Play Button booksaan po ninyo aang mangaa mataa ninyo Buksan po ninyo ang mga mata ninyo.
Play Button Open your hand. Play Button booksaan po ninyo aang kaamaay ninyo Buksan po ninyo ang kamay ninyo.
Play Button Open your mouth. Play Button booksaan po ninyo aang beebig ninyo Buksan po ninyo ang bibig ninyo.
Play Button Push here. Play Button eetoolaak po ninyo eeto deeto Itulak po ninyo ito dito.
Play Button Sit down. Play Button oomoopo po kaayo Umupo po kayo.
Play Button Sit up. Play Button boomaangon po kaayong paa-oopo Bumangon po kayong paupo.
Play Button Squeeze here. Play Button peeseelin po ninyo eeto deeto Pisilin po ninyo ito dito.
Play Button Stand on the scale. Play Button toomaayo po kaayo saa teembaangaan Tumayo po kayo sa timbangan.
Play Button Stand up. Play Button toomaayo po kaayo Tumayo po kayo.
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button hoomeenga po kaayo naang maalaalim paalo-ob aat paalaabas Huminga po kayo nang malalim paloob at palabas.
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button heepoo-in po ninyo aang daaleeRee ko nang daaleeReeng eeto Hipuin po ninyo ang daliri ko ng daliring ito.
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button heepoo-in po ninyo aang eelong ninyo naang gaaneeto Hipuin po ninyo ang ilong ninyo nang ganito.
Play Button Turn around. Play Button oomeekot po kaayo Umikot po kayo.
Play Button Turn onto this side. Play Button toomaageeleed po kaayo Reeto Tumagilid po kayo rito.
Play Button Walk like this. Play Button loomaakaad po kaayo naang gaaneeto Lumakad po kayo nang ganito.
Play Button Walk towards me. Play Button loomaakaad po kaayo paapoonta saa aakin Lumakad po kayo papunta sa akin.
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button kaa-eelaangan po ninyo nang eyksReye saa baaga Kailangan po ninyo ng eksray sa baga.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page