Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button toomaaheemik po kaayo Tumahimik po kayo.
Play Button Come with me. Play Button soomaamaa po kaayo saa aakin Sumama po kayo sa akin.
Play Button Describe it with gestures. Play Button eelaaRaawan po ninyo eeto saa pamaamaageetan nang senyaas Ilarawan po ninyo ito sa pamamagitan ng senyas.
Play Button Do not get excited. Play Button hoowaag po kaayong mashyaadong maatoowa Huwag po kayong masyadong matuwa.
Play Button Do what I ask. Play Button gaawin po ninyo aang heeneeheeling ko Gawin po ninyo ang hinihiling ko.
Play Button Do you mean "no"? Play Button aang eebig po ba ninyong saabeehin aay "hindee"? Ang ibig po ba ninyong sabihin ay “hindi”?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button aang eebig po ba ninyong saabeehin aay "o-o"? Ang ibig po ba ninyong sabihin ay “oo”?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button eetaa-as po ninyo aang eenyong mangaa daaleeRee Itaas po ninyo ang inyong mga daliri.
Play Button I will get an interpreter. Play Button kookooha po aako nang tagasaalin Kukuha po ako ng tagasalin.
Play Button Is this it? Play Button eeto po ba? Ito po ba?
Play Button No. Play Button hindee po Hindi po.
Play Button Point to it. Play Button eetooRo po ninyo Ituro po ninyo.
Play Button Relax. Play Button maag-Relaaks po kaayo Mag-relax po kayo.
Play Button Show me. Play Button eepaakeeta po ninyo saa aakin Ipakita po ninyo sa akin.
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button peeseelin po ninyo aang kamaay ko naang eesaang beses paaRaa saa “o-o” Pisilin po ninyo ang kamay ko nang isang beses para sa “oo”.
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button peeseelin po ninyo aang kamaay ko naang dalaawaang beses paaRaa saa “hindee” Pisilin po ninyo ang kamay ko nang dalawang beses para sa “hindi”.
Play Button Write your answer here. Play Button eesoolaat po ninyo aang saagot ninyo Reeto Isulat po ninyo ang sagot ninyo rito.
Play Button Yes. Play Button opo Opo.
Play Button I know first aid. Play Button maaRoonon po ako nang paangoonaahing loonas Marunon po ako ang pangunahing lunas.
Play Button Don't move. Play Button hoowaag po kaayong goomalaaw Huwag po kayong gumalaw.
Play Button We need to move you. Play Button kaa-eelaangan po naming eeleepat kaayo Kailangan po naming ilipat kayo.
Play Button I need to clean your wounds. Play Button kaa-eelaangan ko pong leeneesin aang mangaa soogaat ninyo Kailangan ko pong linisin ang mga sugat ninyo.
Play Button I am here to help you. Play Button nandeeto po aako oopang tooloongan kaayo Nandito po ako upang tulungan kayo.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page