Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button naasaaktan po kaayo Nasaktan po kayo.
Play Button We are all working to help you. Play Button naagtaatRaabaaho po kaaming laahat oopang maatooloongan kaayo Nagtatrabaho po kaming lahat upang matulungan kayo.
Play Button Help us take care of you. Play Button tooloongan po ninyo kaamee sa paag-aa-alaaga saa eenyo Tulungan po ninyo kami sa pag-aalaga sa inyo.
Play Button We have to remove your clothes. Play Button kaa-eelaangan po naaming aaleesin laahat aang soo-ot ninyo Kailangan po naming alisin lahat ang suot ninyo.
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button maayRo-on po ba kaayong maasaamaang Re-akshyon saa anoomang gaamot? Mayroon po ba kayong masamang reaksiyon sa anumang gamot?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button koomaa-een po ba kaayo saa nakaRaa-ang aaneem naa oRaas? Kumain po ba kayo sa nakaraang anim na oras?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button aang kaapansaanan po bang eeto aay gaaling saa meena? Ang kapansanan po bang ito ay galing sa mina?
Play Button Were you shot? Play Button beenaaReel po ba kaayo? Binaril po ba kayo?
Play Button Is this from a knife? Play Button gaaling po ba eeto saa kootcheelyo? Galing po ba ito sa kutsilyo?
Play Button Is this from a rock? Play Button gaaling po ba eeto saa baato? Galing po ba ito sa bato?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button gaaling po ba eeto saa baang-ga-an nang saasaakyan? Galing po ba ito sa banggaan ng sasakyan?
Play Button Did a person do this to you? Play Button maay goomaawa po ba neeto saa eenyo? May gumawa po ba nito sa inyo?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button naawaalan po ba kaayo nang maalaay paagkataapos maangyaaRee eeto? Nawalan po ba kayo ng malay pagkatapos mangyari ito?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button naawaalan po ba kaayo nang gaaneeto kaaRaaming doogo? Nawalan po ba kayo ng ganito karaming dugo?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button eetooRo po ninyo aang laahaat nang paaRtey nang kataawang soomaasakit Ituro po ninyo ang lahat ng parte ng katawang sumasakit.
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button maasaakit po ba kaapag geenaagaawa ko eeto? Masakit po ba kapag ginagawa ko ito?
Play Button Move this like this. Play Button eegaalaaw po ninyo eeto naang gaaneeto Igalaw po ninyo ito nang ganito.
Play Button Turn over this way. Play Button boomaaleegtaad po kaayo baandaa Reeto Bumaligtad po kayo banda rito.
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button maay naalaanghap ba kaayong oosok o maa-eenit na maa-eenit na haangeen? May nalanghap ba kayong usok o mainit na mainit na hangin?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button maasaakit po ba aang baagaa ninyo? Masakit po ba ang baga ninyo?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button naaheeheeRaapaan po ba kaayong hoominga? Nahihirapan po ba kayong huminga?
Play Button This will help avoid infection. Play Button maa-ee-eewaasan po neeto aang eempekishyon Maiiwasan po nito ang impeksiyon.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page