Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button tootooloongan po kaayo neeto Tutulungan po kayo nito.
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button kaa-eelaangan ko pong eelaagaay aang maalee-it na kaaRaayom saa kaataawan ninyo deeto Kailangan ko pong ilagay ang maliit na karayom sa katawan ninyo dito.
Play Button We need to give you fluid. Play Button kaa-eelaangan po naameen kaayong beegyaan nang toobig Kailangan po namin kayong bigyan ng tubig.
Play Button We need to give you blood. Play Button kaa-eelaangan po naameen kaayong beegyaan nang doogo Kailangan po namin kayong bigyan ng dugo.
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button kaa-eelaangan ko pong laagyaan nang toobo aang laalaamoonan ninyo Kailangan ko pong lagyan ng tubo ang lalamunan ninyo.
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button maatootooloongan po kaayong hoomeenga naang mas maabootee nang toobong eeto Matutulungan po kayong huminga nang mas mabuti ng tubong ito.
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button maa-aa-aaRee pong hindee maageenhaawa aang toobong eeto Maaari pong hindi maginhawa ang tubong ito.
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button kaa-eelaangan ko pong maaglaagaay nang toobo saa eelong ninyo papoonta saa teeyaan ninyo Kailangan ko pong maglagay ng tubo sa ilong ninyo papunta sa tiyan ninyo.
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button kaa-eelaangan po ninyong loomoonok haabaang eeneelaalaagaay ko aang toobong eeto saa eelong ninyo Kailangan po ninyong lumunok habang inilalagay ko ang tubong ito sa ilong ninyo.
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button eenoomin po ninyo eeto haabang eeneelaalaagaay ko naang maaRaahan aang toobo saa eelong ninyo Inumin po ninyo ito habang inilalagay ko nang marahan ang tubo sa ilong ninyo.
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button aa-aleesin po nang toobong eeto aang laaman nang teeyan ninyo Aalisin po ng tubong ito ang laman ng tiyan ninyo.
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button kaa-eelaangan ko pong maaglaagaay nang maalee-it na toobo saa le-eg ninyo oopaang beegyaan kaayo nang toobig Kailangan ko pong maglagay ng maliit na tubo sa leeg ninyo upang bigyan kayo ng tubig.
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button kaa-eelaangan ko pong maaglaagaay nang toobo saa dibdib ninyo Kailangan ko pong maglagay ng tubo sa dibdib ninyo.
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button aa-aaleesin po nang kaaRaayom naa eeto aang haangin saa dibdib ninyo Aalisin po ng karayom na ito ang hangin sa dibdib ninyo.
Play Button This will help your burns. Play Button tootooloongan po neeto aang mangaa paaso ninyo Tutulungan po nito ang mga paso ninyo.
Play Button I need to cut your skin. Play Button kaa-eelaangan ko pong heewa-in aang baalat ninyo Kailangan ko pong hiwain ang balat ninyo.
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button kaa-eelaangan po naaming peegeelin kaayo paaRaa sa kaaleegtaasan ninyo Kailangan po naming pigilin kayo para sa kaligtasan ninyo.
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button Naasoonog po kaayo nang kemeekaal / keemeeko Nasunog po kayo ng kemikal/kimiko.
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button kaa-eelaangan po naming hoogaasan nang mangaa keemeeko saa baalaat ninyo Kailangan po naming hugasan ng mga kimiko sa balat ninyo.
Play Button You will need to be completely washed. Play Button kaa-eelaangan pong hoogaasan kaayo naang maabootee Kailangan pong hugasan kayo nang mabuti.
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button haawaakaan po ninyo aang bendang eeto aat laagyan po ninyo nang pooweRsa Hawakan po ninyo ang bendang ito at lagyan po ninyo ng puwersa.
Play Button I need to splint your arm. Play Button kaa-eelaangan ko pong laagyaan nang baalaangkaat aang bRaaso ninyo Kailangan ko pong lagyan ng balangkat ang braso ninyo.
Play Button I need to splint your leg. Play Button kaa-eelaangan ko pong laagyaan nang baalaangkaat aang bintee ninyo Kailangan ko pong lagyan ng balangkat ang binti ninyo.
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button naaglaalaagay po aako nang toRneeket oopaang eeteegil aang paagdooRoogo Naglalagay po ako ng tourniquet upang itigil ang pagdurugo.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page