Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Traditional greeting. Play Button kaamoostaa kaayo? Kamusta kayo?
Play Button Reply to traditional greeting Play Button maabootee ho Mabuti ho.
Play Button Welcome. Play Button maaleegaayaang paagdaating Maligayang pagdating.
Play Button Hello. Play Button helo Helo.
Play Button Good morning. Play Button maagaandaang oomaagaa Magandang umaga.
Play Button Good night. Play Button maagaandaang gaabee Magandang gabi.
Play Button Good bye. Play Button paa-aalaam Paalam.
Play Button How are you doing? Play Button kaamoostaa kaayo? Kamusta kayo?
Play Button How are you? Play Button kaamoostaa kaayo? Kamusta kayo?
Play Button I'm fine, thanks, and you? Play Button maabootee, saalaamat, aat kaayo? Mabuti, salamat, at kayo?
Play Button I'm pleased to meet you. Play Button eekeenaagaagaalaak ko kaayong maakeelaalaa Ikinagagalak ko kayong makilala.
Play Button What's up? Play Button aanong baaleetaa? Ano'ng balita?
Play Button Thank you for your help. Play Button saalaamat saa eenyong toolong Salamat sa inyong tulong.
Play Button Traditional reply to "How are you"? Play Button maabootee Mabuti.
Play Button I am fine. Play Button maabootee Mabuti.
Play Button Thank you. Play Button saalaamat Salamat.
Play Button Please. Play Button paakee-oosaap Pakiusap.
Play Button My name is ___. Play Button ___ aang paangaalaan ko ___ ang pangalan ko.
Play Button Do you speak English? Play Button maaRoonong baa kaayong maag eengleys? Marunong ba kayong mag-Ingles?
Play Button I do not speak Tagalog? Play Button hindee aako maaRoonong maag taagaalog Hindi ako marunong mag-Tagalog.
Play Button What is your name? Play Button aanong paangaalaan ninyo? Ano'ng pangalan ninyo?
Play Button What is the date of your birth? Play Button aanong peytsa kaayo eepeenaangaanak? Anong petsa kayo ipinanganak?
Play Button Where were you born? Play Button saa-aan kaayo eepeenaangaanak? Saan kayo ipinanganak?
Play Button What is your rank? Play Button aanong Raangko ninyo? Anong rangko ninyo?
Play Button What is your nationality? Play Button taagaa saa-aang baansaa kaayo? Taga-saang bansa kayo?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button maayRo-on baa kaayong paapeleys naa paagkaakaakeelanlan? Mayroon ba kayong papeles na pagkakakilanlan?
Play Button Do you have a passport? Play Button maay paasaapoRtey baa kaayo? May pasaporte ba kayo?
Play Button What is your job? Play Button aanong tRaaabaaho ninyo? Ano'ng trabaho ninyo?
Play Button Who is in charge? Play Button seenong naamaamaahaala? Sino'ng namamahala?
Play Button Where do you serve? Play Button saa-aan kaayo naagseeseelbee? Saan kayo nagsisilbi?
Play Button Which group are you in? Play Button saa-aang gRoopo kaayo kaasaalee? Saang grupo kayo kasali?
Play Button Answer the questions. Play Button saagooteen ninyo aang mangaa taanong Sagutin ninyo ang mga tanong.
Play Button Where are you from? Play Button taagaa saa-aan kaayo? Taga-saan kayo?
Play Button Do you understand? Play Button naa-ee-eentindeehaan baa ninyo? Naiintindihan ba ninyo?
Play Button I don't understand Play Button hindee ko naaee-eenteendeehaan Hindi ko naiintindihan.
Play Button How much? Play Button maagkaano? Magkano?
Play Button How many? Play Button eelaan? Ilan?
Play Button Repeat it Play Button ooleetin ninyo Ulitin ninyo.
Play Button Where is ___? Play Button saa-aan aang ___? Saan ang ___?
Play Button What direction? Play Button aanong deeReykshyon? Anong direksiyon?
Play Button Is it far? Play Button maalaayo baa? Malayo ba?
Play Button Are there armed men near here? Play Button maay mangaa aaRmaadong laalaakee baa Reeto? May mga armadong lalaki ba rito?
Play Button Where did they go? Play Button saa-aan seelaa naagpoonta? Saan sila nagpunta?
Play Button What weapons? Play Button aanong mangaa sandaataa? Anong mga sandata?
Play Button Speak slowly. Play Button maagsaaleetaa kaayo naang daahan daahan Magsalita kayo nang dahan-dahan.
Play Button Where is your unit? Play Button saa-aan aang yoonit ninyo? Saan ang yunit ninyo?
Play Button Where did you see them? Play Button saa-aan ninyo seelaa naakeetaa? Saan ninyo sila nakita?
Play Button Where is your family? Play Button naasaa-aan aang paameelya ninyo? Nasaan ang pamilya ninyo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page