Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is a United States Navy war ship. Play Button baaRkong paandeegmaa nang eystaados ooneedos eeto Barkong pandigma ng Estados Unidos ito.
Play Button Do you speak English? Play Button maaRoonong baa kaayo nang eengleys? Marunong ba kayo ng Ingles?
Play Button Who in your group speaks English? Play Button seeno saa gRoopo ninyo aang maaRoonong maag eengleys? Sino sa grupo ninyo ang marunong mag-Ingles?
Play Button Stay calm. Play Button hoomeenaahon kaayo Huminahon kayo.
Play Button Do not move! Play Button hoowaag gaagaalaaw! Huwag gagalaw!
Play Button We are United States Sailors. Play Button mangaa maaReeno kaamee nang eystaados ooneedos Mga marino kami ng Estados Unidos.
Play Button Who is the captain of this vessel? Play Button seeno aang kaapeetaan nang baaRkong eeto? Sino ang kapitan ng barkong ito?
Play Button Where is the captain of the vessel? Play Button naasaa-aan aang kaapeetaan nang baaRko? Nasaan ang kapitan ng barko?
Play Button Who is the engineer? Play Button seeno aang inheenyeRo? Sino ang inhinyero?
Play Button Who is the supply officer? Play Button seeno aang opeeshyaal naa naangaangaaseewaa saa sooplaay? Sino ang opisyal na nangangasiwa sa suplay?
Play Button Who is the communications officer? Play Button seeno aang opeeshyaal saa komoneekaashyon? Sino ang opisyal sa komonikasyon?
Play Button Who is the master of this vessel? Play Button seeno aang namaamahaalaa saa baaRkong eeto? Sino ang namamahala sa barkong ito?
Play Button What is your name? Play Button aano aang paangaalaan ninyo? Ano ang pangalan ninyo?
Play Button What are the names of your crew? Play Button aano aang mangaa paangaalaan nang mangaa taa-oohaan ninyo? Ano ang mga pangalan ng mga tauhan ninyo?
Play Button What is your citizenship? Play Button aanong baansaa kaayo maamaamaayan? Anong bansa kayo mamamayan?
Play Button What are the citizenships of the crew? Play Button saa-aang baansaa maamaamaayan aang mangaa taa-oohaan? Saang bansa mamamayan ang mga tauhan?
Play Button Show me your passport. Play Button eepaakeetaa ninyo saa aakin aang eenyong paasaapoRtey Ipakita ninyo sa akin ang inyong pasaporte.
Play Button Show me your seaman papers. Play Button eepaakeetaa ninyo saa aakin aang mangaa paapeyleys ninyo nang paageeging maaReeno Ipakita ninyo sa akin ang mga papeles ninyo ng pagiging marino.
Play Button Direct me to your cabin. Play Button daalhin ninyo aako saa eenyong kaamaaRotey Dalhin ninyo ako sa inyong kamarote.
Play Button What is the name of your vessel? Play Button aanong paangaalaan nang baaRko ninyo? Anong pangalan ng barko ninyo?
Play Button What other names has this vessel used? Play Button aanong mangaa eebaang paangaalaan aang geenaamit naa nang baaRkong eeto? Anong mga ibang pangalan ang ginamit na ng barkong ito?
Play Button Has this vessel been modified? Play Button nabaago naa baa aang baaRkong eeto? Nabago na ba ang barkong ito?
Play Button What is the draft of your vessel? Play Button aanong loobog nang baapoR ninyo? Anong lubog ng bapor ninyo?
Play Button Lead me to your engine room. Play Button daalhin ninyo aako saa kwaaRto nang maakeenaa Dalhin ninyo ako sa kwarto ng makina.
Play Button Lead me to your stateroom. Play Button daalhin ninyo aako saa seeleed pampaanaa-oohin Dalhin ninyo ako sa silid pampanauhin.
Play Button Show me your manifest. Play Button eepaakeetaa ninyo saa aakin aang taalaa-aan ninyo nang taa-oohaan o kaaRgaameynto Ipakita ninyo sa akin ang talaan ninyo ng tauhan o kargamento.
Play Button Show me your shipping documents. Play Button eepaakeetaa ninyo saa aakin aang mangaa dokoomeynto toongkol saa baapoR Ipakita ninyo sa akin ang mga dokumento tungkol sa bapor.
Play Button Show me your shipping schedule. Play Button eepaakeeta ninyo saa aakin aang paalaatoontoonan nang baaRko Ipakita ninyo sa akin ang palatuntunan ng barko.
Play Button Who is your employer? Play Button paaRaa kaaneeno kaayo nagtaatRabaaho? Para kanino kayo nagtatrabaho?
Play Button Who is your supervisor? Play Button seeno aang eenyong soopeyRbeesoR? Sino ang inyong superbisor?
Play Button What is your destination? Play Button saa-aan aang eenyong deysteenaashyon? Saan ang inyong destinasyon?
Play Button What is your next port of call? Play Button saa-aan kaayo soosoonod naa daadaa-ong? Saan kayo susunod na dadaong?
Play Button What was your last port of call? Play Button saa-aan kaayo hooleeng doomaa-ong? Saan kayo huling dumaong?
Play Button Where is your homeport? Play Button saa-aan kaayo peyRmaaneynteyng nakaadaa-ong? Saan kayo permanenteng nakadaong?
Play Button How much fuel do you have? Play Button gaa-aano kaaRaaming gaasoleenaa kaayo maayRo-on? Gaano karaming gasolina kayo mayroon?
Play Button Do you have any illegal contraband? Play Button maay mangaa kontRaabaando baa kaayo? May mga kontrabando ba kayo?
Play Button Do you have any weapons on board? Play Button maay mangaa sandaataa baa kaayo saa baaRko? May mga sandata ba kayo sa barko?
Play Button Do you have any drugs on board? Play Button maay mangaa gaamot baa kaayo saa baaRko? May mga gamot ba kayo sa barko?
Play Button Do you have any females on board? Play Button maay mangaa baabaa-ey baa kaayo saa baaRko? May mga babae ba kayo sa barko?
Play Button Do you have any children on board? Play Button maay mangaa baataa bang naakaasakaay? May mga bata bang nakasakay?
Play Button Are you trafficking humans? Play Button naangaangaalaakal baa kaayo nang taa-o? Nangangalakal ba kayo ng tao?
Play Button Are you trafficking weapons? Play Button naangaangaalaakal baa kaayo nang aaRmaas? Nangangalakal ba kayo ng armas?
Play Button Are you trafficking illegal drug? Play Button naangaangaalaakal baa kaayo nang dRogaa? Nangangalakal ba kayo ng droga?
Play Button Move to the stern of the vessel. Play Button poomoontaa kaayo saa hooleehaan nang baapoR Pumunta kayo sa hulihan ng bapor.
Play Button Move to the bow of the vessel. Play Button poomoontaa kaayo saa haaRaapaan nang baapoR Pumunta kayo sa harapan ng bapor.
Play Button Raise your hands above your head. Play Button eetaa-aas ninyo aang mangaa kaamaay ninyo saa eebaabaaw nang eenyong oolo Itaas ninyo ang mga kamay ninyo sa ibabaw ng inyong ulo.
Play Button Keep your hands above your head. Play Button eewaanaan ninyong naakaataa-as aang mangaa kaamaay ninyo saa eebaabaaw nang eenyong oolo Iwanan ninyong nakataas ang mga kamay ninyo sa ibabaw ng inyong ulo.
Play Button Sit! Play Button oopo! Upo!
Play Button Stand! Play Button taayo! Tayo!
Play Button Stop talking! Play Button waalang oosaapan! Walang usapan!
Play Button I will be taking your fingerprints. Play Button kookoonaan ko kaayo nang taataak nang daaleeRee Kukunan ko kayo ng tatak ng daliri.
Play Button We must search you. Play Button kaa-eelaangaan naaming kaapkaapan kaayo Kailangan naming kapkapan kayo.
Play Button We must search the vessel. Play Button kaa-eelaangaan naaming haalooghoogin aang baaRko Kailangan naming halughugin ang barko.
Play Button What is in this compartment? Play Button aano aang naasaa kompaaRtaameyntong eeto? Ano ang nasa kompartamentong ito?
Play Button What is in this container? Play Button aanong naasaa laalaagyaan naa eeto? Ano'ng nasa lalagyan na ito?
Play Button Open this hatch (Door). Play Button booksaan ninyo aang peentong eeto Buksan ninyo ang pintong ito.
Play Button Come to all stop. Play Button eeteegil laahaat nang maakeenaa Itigil lahat ng makina.
Play Button Turn off your engines. Play Button paataayin ninyo aang mangaa maakeenaa ninyo Patayin ninyo ang mga makina ninyo.
Play Button Please present identification. Play Button paakeepaakeetaa laang aang aay dee Pakipakita lang ang ID.
Play Button Please remove any items from your pockets. Play Button paakee-aalees laang aang mangaa laamaan nang eenyong mangaa boolsaa Pakialis lang ang mga laman ng inyong mga bulsa.
Play Button I am going to conduct a search of your person. Play Button kaakaapkaapan ko kaayo Kakapkapan ko kayo.
Play Button Please spread your feet and raise your arms. Play Button paakeebookaakaa laang aat eetaa-aas aang eenyong mangaa aaRmaas Pakibukaka lang at itaas ang inyong mga armas.
Play Button Please turn around. Play Button paakee-eekot laang Pakiikot lang.
Play Button Please remove your coat / shoes / hat / etc. Play Button paakee-aalees laang aang eenyong jaakeyt / saapaatos / soombReyRo, aat eebaa paa Pakialis lang ang inyong dyaket / sapatos / sumbrero, at iba pa.
Play Button I'm sorry, this is not authorized. Play Button eekeenaalooloongkot ko hindee eeto peenaapaayaagan Ikinalulungkot ko, hindi ito pinapayagan.
Play Button You may proceed. Play Button loomaakaad naa kaayo Lumakad na kayo.
Play Button STOP! Do not proceed beyond this point until authorized by an appointed official. Play Button teegil! hoowaag laalaagpaas deeto hang-gaat waalaang peyRmeeso nang opeeshyaal naa maa-aa-aaReeng maagbeegaay nang peyRmeeso TIGIL! Huwag lalagpas dito hangga't walang permiso ng opisyal na maaaring magbigay ng permiso.
Play Button Please have identification ready to present. Play Button paakeehaandaa laang aang aay dee paaRaa eepaakeetaa Pakihanda lang ang ID para ipakita.
Play Button Stop! Play Button teegil! Tigil!
Play Button Stop or I will shoot! Play Button teegil koong hindee maagpaapaapootok aako Tigil kung hindi magpapaputok ako.
Play Button Follow our orders. Play Button soondin ninyo aang mangaa ootos naamin Sundin ninyo ang mga utos namin.
Play Button Do not shoot! Play Button hoowaag maamaaReel! Huwag mamaril!
Play Button Put your weapon down. Play Button eebaabaa ninyo aang mangaa aaRmaas ninyo Ibaba ninyo ang mga armas ninyo.
Play Button Move. Play Button laakaad Lakad.
Play Button Come here. Play Button haaleekaayo Reeto Halikayo rito.
Play Button Follow me. Play Button soondaan ninyo aako Sundan ninyo ako.
Play Button Stay here. Play Button maanateelee kaayo Reeto Manatili kayo rito.
Play Button Wait here. Play Button maagheentaay kaayo Reeto Maghintay kayo rito.
Play Button Do not move. Play Button hoowaag kaayong gaagaalaaw Huwag kayong gagalaw.
Play Button Stay where you are. Play Button hoowaag kaayong oomaalees saa keenaalaalaagyaan ninyo Huwag kayong umalis sa kinalalagyan ninyo.
Play Button Come with me. Play Button soomaamaa kaayo saa aakin Sumama kayo sa akin.
Play Button Take me to ___. Play Button daalhin ninyo aako saa ___ Dalhin ninyo ako sa ___.
Play Button Be quiet. Play Button toomaaheemik kaayo Tumahimik kayo.
Play Button Slow down. Play Button daahan daahan kaayo Dahan-dahan kayo.
Play Button Move slowly. Play Button loomaakad kaayo naang maaRaahan Lumakad kayo nang marahan.
Play Button Hands up. Play Button taa-as aang mangaa kaamaay Taas ang mga kamay.
Play Button Lower your hands. Play Button eebaabaa aang mangaa kaamaay Ibaba ang mga kamay.
Play Button Lie down. Play Button hoomeegaa kaayo Humiga kayo.
Play Button Lie on your stomach. Play Button doomaapaa kaayo Dumapa kayo.
Play Button Get up. Play Button boomaangon kaayo Bumangon kayo.
Play Button We must search you. Play Button kaa-eelaangaan naaming kaapkaapan kaayo Kailangan naming kapkapan kayo.
Play Button Turn around. Play Button oomeekot kaayo Umikot kayo.
Play Button Walk forward. Play Button loomaakaad kaayo Lumakad kayo.
Play Button Form a line. Play Button loomeenyaa kaayo Luminya kayo.
Play Button One at a time. Play Button eesaa eesaa Isa-isa.
Play Button You are next. Play Button soosoonod kaayo Susunod kayo.
Play Button Do not resist. Play Button hoowaag kaayong loomaaban Huwag kayong lumaban.
Play Button Calm down. Play Button hoomeenaahon kaayo Huminahon kayo.
Play Button Do not touch. Play Button hoowaag ninyong gaalaawin Huwag ninyong galawin.
Play Button Keep away. Play Button loomaayo kaayo Lumayo kayo.
Play Button Let us pass. Play Button paaRaa-aanin ninyo kaamee Paraanin ninyo kami.
Play Button Don't be frightened. Play Button hoowaag kaayong maataakot Huwag kayong matakot.
Play Button You may leave. Play Button maa-aa-aaRee naa kaayong oomaalis Maaari na kayong umalis.
Play Button Go. Play Button oomaalis kaayo Umalis kayo.
Play Button Go home. Play Button oomoowee kaayo Umuwi kayo.
Play Button Open. Play Button booksan ninyo Buksan ninyo.
Play Button Close. Play Button saaRhan ninyo Sarhan ninyo.
Play Button Beware. Play Button maag-eengaat kaayo Mag-ingat kayo.
Play Button Show me. Play Button eepaakeetaa ninyo saa aakin Ipakita ninyo sa akin.
Play Button Tell me. Play Button saabeehin ninyo saa aakeen Sabihin ninyo sa akin.
Play Button Do not ___. Play Button hoowaag kaayong ___ Huwag kayong ___.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page