Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have ___? Play Button maayRo-on baa kaayong ___? Mayroon ba kayong ___?
Play Button Do you have weapons? Play Button maayRo-on baa kaayong sandaataa? Mayroon ba kayong sandata?
Play Button Do you have weapons of mass destruction? Play Button maayRo-on baa kaayong sandaatang naakaakaapaataay naang maaRaameehaan? Mayroon ba kayong sandatang nakakapatay nang maramihan?
Play Button Do you have ammunition? Play Button maay mooneeshyon baa kaayo? May munisyon ba kayo?
Play Button Do you have water? Play Button maay toobig baa kaayo? May tubig ba kayo?
Play Button Do you have POWs? Play Button maay mangaa beehaag nang deegmaa-aan baa kaayo? May mga bihag ng digmaan ba kayo?
Play Button Do you need ___? Play Button kaa-eelaangaan baa ninyo nang ___? Kailangan ba ninyo ng ___?
Play Button I need ___. Play Button kaa-eelaangaan ko nang ___ Kailangan ko ng ___.
Play Button I need the police. Play Button kaa-eelaangaan ko aang poolees Kailangan ko ang pulis.
Play Button I need help. Play Button kaa-eelaangaan ko nang toolong Kailangan ko ng tulong.
Play Button I need medicine. Play Button kaa-eelaangaan ko nang gaamot Kailangan ko ng gamot.
Play Button I need a doctor. Play Button kaa-eelaangaan ko nang doktoR Kailangan ko ng doktor.
Play Button Take me to ___. Play Button daalhin ninyo aako saa ___ Dalhin ninyo ako sa ___.
Play Button I want ___. Play Button goosto ko nang ___ Gusto ko ng ___.
Play Button I want information about ___. Play Button goosto ko nang eempoRmaashyon toongkol saa ___ Gusto ko ng impormasyon tungkol sa ___.
Play Button I want water. Play Button goosto ko nang toobig Gusto ko ng tubig.
Play Button I want food. Play Button goosto ko nang paagkaa-in Gusto ko ng pagkain.
Play Button I want directions. Play Button goosto ko nang deeReykshyon Gusto ko ng direksiyon.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page