Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button maaRoonong baa kaayong maag eengleys? Marunong ba kayong mag-Ingles?
Play Button Do you have ___? Play Button maayRo-on baa kaayong ___? Mayroon ba kayong ___?
Play Button Where are the weapons? Play Button naasaa-aan aang mangaa sandaataa? Nasaan ang mga sandata?
Play Button Do you have weapons of mass destruction? Play Button maayRo-on baa kaayong sandaataang naakaakaapaataay naang maaRaameehan? Mayroon ba kayong sandatang nakakapatay nang maramihan?
Play Button Do you have ammunition? Play Button maay mooneeshyon baa kaayo? May munisyon ba kayo?
Play Button How many others? Play Button eelaan aang eebaa? Ilan ang iba?
Play Button Do you have water? Play Button maay toobig baa kaayo? May tubig ba kayo?
Play Button Where is the hide out? Play Button saa-aan aang taagoo-aan? Saan ang taguan?
Play Button What is your job? Play Button aano aang tRaabaaho ninyo? Ano ang trabaho ninyo?
Play Button Where are the POWs? Play Button naasaa-aan aang mangaa beehaag nang deegmaa-aan? Nasaan ang mga bihag ng digmaan?
Play Button To which cell do you belong? Play Button saa-aang paangkaat kaayo kaa-aaneeb? Saang pangkat kayo kaanib?
Play Button Do you have an ID card? Play Button maay aay dee baa kaayo? May ID ba kayo?
Play Button Who are you? Play Button seeno kaayo? Sino kayo?
Play Button Who is the leader? Play Button seeno aang peenoono? Sino ang pinuno?
Play Button Who is the captain? Play Button seeno aang kaapeetaan? Sino ang kapitan?
Play Button Who is in charge? Play Button seeno aang naamaamaahaalaa? Sino ang namamahala?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page