Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button hindee po aako aang opeeshyal naa taagaapaagsaaleeta Hindi po ako ang opisyal na tagapagsalita.
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button paakeeheentaay po aang keenaataawan nang oognaayaang paampoobleeko Pakihintay po ang kinatawan ng ugnayang pampubliko.
Play Button I can only tell you what I know. Play Button saa eenyo ko laang maasaasaabee aang naalaalaaman ko Sa inyo ko lang masasabi ang nalalaman ko.
Play Button The situation is under control. Play Button maa-aayos po aang seetwaashyon Maayos po ang sitwasyon.
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button geenaagaawa po naamin aang laahat oopaang maa-eebaaleek aang kaa-aayoosaan Ginagawa po namin ang lahat upang maibalik ang kaayusan.
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button geenaagaawaa po naamin aang laahat oopaang paangaalaagaa-aan aang mangaa boohaay Ginagawa po namin ang lahat upang pangalagaan ang mga buhay.
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button geenaagaawaa po naamin aang laahat oopaang eeleegtaas aang mangaa boohaay Ginagawa po namin ang lahat upang iligtas ang mga buhay.
Play Button There was an incident. Play Button maay naangyaaRee pong eenseedentey May nangyari pong insidente.
Play Button The incident is under investigation. Play Button eenee-eembeesteegaahan po aang eenseedentey Iniimbistigahan po ang insidente.
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button seeRyoso po kaamee toongkol saa seetwaashyong eeto Siryoso po kami tungkol sa sitwasyong ito.
Play Button People have been injured. Play Button maay naasaktaan na pong mangaa taa-o May nasaktan na pong mga tao.
Play Button Civilians have been injured. Play Button maay naasaktaan naa pong mangaa seebeelyaan May nasaktan na pong mga sibilyan.
Play Button Police have been injured. Play Button maay naasaktaan naa pong mangaa poolees May nasaktan na pong mga pulis.
Play Button Service members have been injured. Play Button maay naasaktaan naa pong mangaa soondaalo May nasaktan na pong mga sundalo.
Play Button Service members have been killed. Play Button maay naapaataay naa pong mangaa soondaalo May napatay na pong mga sundalo.
Play Button People have been killed. Play Button maay naapaataay naa pong mangaa taa-o May napatay na pong mga tao.
Play Button Civilians have been killed. Play Button maay naapaataay naa pong mangaa seebeelyaan May napatay na pong mga sibilyan.
Play Button Names cannot be released until victims’ relatives are notified. Play Button hindee po poowedeng eelaabaas aang mangaa paangaalaan haang-gaat hindee pa naasaasaabeehan aang mangaa kaamaag-aanak nang mangaa beekteemaa Hindi po puwedeng ilabas ang mga pangalan hangga't hindi pa nasasabihan ang mga kamag-anak ng mga biktima.
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button eenaa-aasaahan pong daaRaateeng maayaa-maayaa laang aang opeeshyaal naa taagaapaagsaaleeta Inaasahan pong darating maya-maya lang ang opisyal na tagapagsalita.
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button gaagaaween po aang aangkop naa haakbaang Gagawin po ang angkop na hakbang.
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button seeRyoso po kaamee toongkol saa baawaat oolaat nang paagkaakaasaalaa Siryoso po kami tungkol sa bawa't ulat ng pagkakasala.
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button seeneegooRo naa po naamin aang loogaaR naa koong saa-aan naangyaaRee aang eenseedentey Siniguro na po namin ang lugar na kung saan nangyari ang insidente.
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button eekeenaalooloongkot ko po, ngooneet kaa-eelaangan po ninyong heentaayeen aang oolat Ikinalulungkot ko po, nguni't kailangan po ninyong hintayin ang ulat.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page