Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button kagoonahan deeheelan tah kaw oobat Kagunahan dihilan tah kaw ubat
Play Button This medicine is for pain. Play Button in oobat eenee pag eeg sin saaket In ubat ini pag-ig sin sakit
Play Button This medicine will fight infection. Play Button in oobat eenee pag eeg sin nana In ubat ini pag-ig sin nana'
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button ayaw meenoom alak saaboo oomee eenoom sin oobat eenee Ayaw minum alak sabu' umiinum sin ubat ini
Play Button Take until finished. Play Button eenoomoon saambel ma ooboos Inumun sambil maubus
Play Button Take with food. Play Button kooma oon ampa eenoomoom in oobat Kumaun ampa inumun in ubat
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button eenoomoon in oobat bang uwaay loo oon in teeyan (hangka jam bagoo kooma oon atawa doowangkajam poowaas sin pagka oon) Inumun in ubat bang uway luun in tiyan (hangka jam bagu kumaun atawa duwangkajam puwas sin pagkaun)
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button meenoom sin mata ood toobig Minum sin mataud tubig
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button ayaw meenoom gatas atawa kooma oon manteekeelya eeban "chees" bang oomeenoom sin oobat eenee Ayaw minum gatas atawa kumaun mantikilya iban "cheese" bang uminum sin ubat ini
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button manjaaree magsaambee in walna sin eehee atawa taay bang meenoom sin oobat eenee Manjari magsambi in walna sin ihi atawa tay' bang minum sin ubat ini
Play Button Avoid sunlight. Play Button ayaw magpasoogha Ayaw magpasuga
Play Button Shake well. Play Button ging goo aa marayaw Ginggua marayaw
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button bootanga pa preejeedeel (deeh patoogasoon) Butanga pa prjidil (dih patugasun)
Play Button May cause heat injury. Play Button in oobat eenee makahang loos In ubat ini makahanglus
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button in oobat eenee makakaroo (soobaay deeh omoosal makabooga maakeena) In ubat ini makakaru (subay dih umusal makabuga makina)
Play Button Take by mouth. Play Button eenoomoon eenee daayin ha seemood Inumun ini dain ha simud
Play Button Place drops in affected ear. Play Button patoo oon in oobat pa taaynga awun saaket Patuun in ubat pa taynga awun sakit
Play Button Inject subcutaneously. Play Button toogsookoon pa pa ees Tugsukun pa pais
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button eegoon in poosoot ampa pasooroon pa joobool Igun in pusut ampa pasurun pa jubul
Play Button Spray in nose. Play Button soompeetoon pa eeloong Sumpitun pa ilung
Play Button Inhale by mouth. Play Button napas kaw ha seemood Napas kaw ha simud
Play Button Insert vaginally. Play Button pasooroon ha beelaat Pasurun ha bilat
Play Button Place in affected eye. Play Button bootangoon ha mata awun saaket Butangun ha mata awun sakit
Play Button Apply to skin. Play Button paheeroon ha pa ees Pahirun ha pais
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button bootangoon ha sa oom sin deela saambel ma toonaw Butangun ha sawm sin dila sambil matunaw
Play Button Tablet Play Button oobat Ubat
Play Button Capsule Play Button oobat Ubat
Play Button Teaspoonful Play Button toonga sooroo Tungga'-suru
Play Button Ounce Play Button "awons" "Ounce"
Play Button Puff Play Button hooyoop Huyup
Play Button Spray Play Button soompet Sumpit
Play Button Patch Play Button tampool paalee Tampul pali
Play Button Drop Play Button too Tu'
Play Button Suppository Play Button oobat pasooroon pa joobool Ubat pasurun pa jubul
Play Button Once daily Play Button hanka meensan hanka adlaw Hangka-minsan hangka-adlaw
Play Button Twice daily Play Button makadoowa hangka adlaw Makaduwa hangka-adlaw
Play Button Three times daily Play Button makatoo hangka adlaw Makatu hangka-adlaw
Play Button Four times daily Play Button maka oopat hangka adlaw Maka-upat hangka-adlaw
Play Button Five times daily Play Button maka leema hangka adlaw Makalima hangka-adlaw
Play Button Every twelve hours Play Button ha laawom sin hangpoo tag doowa jam Ha lawm sin hangpu tagduwa jam
Play Button Every eight hours Play Button ha laawom sin waloong ka jam Ha lawm sin walung ka jam
Play Button Every four hours Play Button ha laawom sin oopat ka jam Ha lawm sin upat ka jam
Play Button Every two hours Play Button ha laawom sin doowa jam Ha lawm sin duwa jam
Play Button Every hour Play Button hangka jam Hangka jam
Play Button Every morning Play Button mayna at mayna at Maynaat-maynaat
Play Button Every night Play Button doom doom Dum-dum
Play Button For one week Play Button ha hangkapeetoo Ha hangkapitu
Play Button For one month Play Button ha laawom sin hangka boolan Ha lawm sin hangka bulan
Play Button Today Play Button adlaw eenee Adlaw ini
Play Button Now Play Button beeha oon Bihaun
Play Button Tomorrow Play Button koonsoom Kunsum
Play Button As needed Play Button bang kagoonahan Bang kagunahan
Play Button Pain Play Button saaket Sakit
Play Button Fever Play Button heenglaw Hinglaw
Play Button Infection Play Button inspeekseeyoon inpiksiyun
Play Button Difficulty breathing Play Button kahooneetan magnapas Kahunitan magnapas
Play Button Blood pressure Play Button mata as doogoo Mataas dugu
Play Button High cholesterol Play Button mata as in kooleestee rool Mataas in kulistirul
Play Button Allergies Play Button sookang Sukang
Play Button Allergic reaction Play Button saaket daayin ha sookang Sakit dayin ha sukang
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button saaket teeyan, lood dook, sooka sooka Sakit tiyan, Lu-duk, Suka-suka
Play Button Depression, sadness Play Button laandoo masoosa, kasoosahan Landu masusa, Kasusahan
Play Button Congestion Play Button pagseegpeet Pagsigpit
Play Button Cough Play Button ooboo Ubu
Play Button Chest pressure Play Button doopoonan in dag hal Dupunan in daghal
Play Button Seizure Play Button baabooy baabooy Babuy-babuy
Play Button Insomnia Play Button dee makatoog Di makatug
Play Button Discard remainder when finished. Play Button boogeetoon in uwaay na oosal bang taaloos in pag oobat Bugitun in uway nausal bang talus in pag-ubat
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button paheeroon pa pa ees Pahirun pa pais
Play Button Do you understand? Play Button kahaateehan moo? Kahatihan mu?
Play Button 1 Play Button hamboo ook Hambuuk
Play Button 2 Play Button doowa Duwa
Play Button 3 Play Button too Tu
Play Button 4 Play Button oopat Upat
Play Button 5 Play Button leema Lima
Play Button 6 Play Button onoom Unum
Play Button 7 Play Button peetoo Pitu
Play Button 8 Play Button waaloo Walu
Play Button 9 Play Button seeyam Siyam
Play Button 10 Play Button hangpoo Hangpu
Play Button 11 Play Button hangpoo tag eesa Hangpu tag-isa
Play Button 12 Play Button hangpoo tag doowa Hangpu tag-duwa
Play Button 13 Play Button hangpoo tag too Hangpu tag-tu
Play Button 14 Play Button hangpoo tag oopat Hangpu tag-upat
Play Button 15 Play Button hangpoo tag leema Hangpu tag-lima
Play Button 16 Play Button hangpoo tag onoom Hangpu tag-unum
Play Button 17 Play Button hangpoo tag peetoo Hangpu-tag-pitu
Play Button 18 Play Button hangpoo tag waaloo Hangpu tag-walu
Play Button 19 Play Button hangpoo tag seeyam Hangpu tag-siyam
Play Button 20 Play Button kawha an Kawhaan
Play Button 30 Play Button katloo an Katluan
Play Button 40 Play Button kapatan Kapatan
Play Button 50 Play Button kaayman Kay'man
Play Button 60 Play Button kanooman Ka'numan
Play Button 70 Play Button kapeetoo an Kapituan
Play Button 80 Play Button kawaloowan Kawalu-an
Play Button 90 Play Button kaaseeyaman Kasiyaman
Play Button 100 Play Button hang gatoos Hanggatus
Play Button 500 Play Button leemang gatoos Limanggatus
Play Button 1,000 Play Button hangeeboo Hangibu
Play Button 10,000 Play Button hangpoo nga eeboo Hangpu ngaibu
Play Button 100,000 Play Button hang gatoos nga eeboo Hanggatus ngaibu
Play Button 1,000,000 Play Button hangka meelyoon Hangka milyun
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page