Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button naka eehee na kaw ha adlaw eenee? Naka-ihi na kaw ha adlaw ini?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button kananaman moo beeya heepoo na sin eehee in baran moo? Kananaman mu biya hipu' na sin ihi in baran mu?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button mahooneet goomoowa in eehee moo? Mahunit gumuwa' in ihi mu?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button kananaman moo beeya mabaaya na kaw oomeehee sa uwaay eekagoo wa moo eehee? Kananaman mu biya mabaya' na kaw umihi' sa' uway ikaguwa mu ihi?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button masaaket bang kaw mag eehee? Masakit bang kaw mag-ihi?
Play Button Urinate into this container. Play Button eehee kaw pa looloo oonan eenee Ihi kaw pa lulu-unan ini
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button kalageehan moo in toobig eenee ha laawom sin baran moo Kalagihan mu in tubu ini ha lawm sin baran mu
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button pasooroon koo in toobig eenee ampa goomoowa in eehee Pasurun ku in tubu ini ampa gumuwa' in ihi'
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button in toobig eenee in pag goowa an sin eehee moo In tubu ini in pagguwaan sin ihi mu
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button awun kaw kananaman bang pasooroon namoo in tooboo eenee Awun kaw kananaman bang pasurun namu in tubu ini
Play Button Do not touch this tube. Play Button ayaw moo kampootan in tooboo eenee Ayaw mu kamputan in tubu ini
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page