Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is fuel available? Play Button neeyin leeyu kor san Khong? Nhiên liệu có sẵn không?
Play Button What is the fuel composition / mixture? Play Button hop chat koo a neeyin leeyu lar zee? Hợp chất của nhiên liệu là gì?
Play Button What is the cost? Play Button zar baaw neeyu? Giá bao nhiêu?
Play Button We need ___ kilos. Play Button choong toy kan ___ kee loh Chúng tôi cần ___ ký lô
Play Button How much do we owe you? Play Button choong toy char baaw neeyu? Chúng tôi trả bao nhiêu?
Play Button Do you have fuel pits? Play Button aing kor Khor neeyin leeyu Khong? Anh có kho nhiên liệu không?
Play Button Are firefighters available during refueling? Play Button lin ku ho ar kor chik san chorn Khee teeyip neeyin leeyu Khong? Lính cứu hỏa có trực sẵn trong khi tiếp nhiên liệu không?
Play Button How much fuel do your trucks hold? Play Button sair taay koo a aing chooh ah dew uk baaw neeyu neeyin leeyu? Xe tải của anh chứa được bao nhiêu nhiên liệu?
Play Button We need refueling. Play Button choong toy kan teeyip neeyin leeyu Chúng tôi cần tiếp nhiên liệu
Play Button Where will we be refueling? Play Button choong toy sair teeyip neeyin leeyu ah daaw? Chúng tôi sẽ tiếp nhiên liệu ở đâu?
Play Button When can we be refueled? Play Button Khee naaw choong toy teeyip neeyin leeyu dew uk? Khi nào chúng tôi tiếp nhiên liệu được?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page