Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Weather below minimums. Play Button tah ee teeyit zoo uh ee muk toy teeyu Thời tiết dưới mức tối thiểu
Play Button Cloud cover. Play Button may chayr foo Mây che phủ
Play Button Upper edge at ___. Play Button do kaaw chen voon may lar ___ Độ cao trên vùng mây là ___
Play Button Lower edge at ___. Play Button do kaaw zoo uh ee voon may lar ___ Độ cao dưới vùng mây là ___
Play Button Ceiling ___ meters. Play Button do kaaw toy dar lar ___ met Độ cao tối đa là ___ mét
Play Button Visibility ___ kilometers. Play Button tam nin jor lar ___ kee lo met Tầm nhìn rõ là ___ ký lô mét
Play Button Barometric pressure ___ millibars. Play Button ap soo at Khong Khee lar ___ mee lee ba reh Áp suất không khí là ___ mi li ba rơ
Play Button Wind shear Play Button zor kat gok Gió cắt góc
Play Button Severe conditions Play Button nurn deeyu keeyin Khak ngeeyit Những điều kiện khắc nghiệt
Play Button Wet runway Play Button dew run ban ew ot Đường băng ướt
Play Button Dry runway Play Button dew urn ban Kho Đường băng kh
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page