Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button sin lap cham laay Xin lặp chậm lại
Play Button Roger. Play Button ror
Play Button Over. Play Button song Xong
Play Button I did not understand. Play Button toy dar Khong heeyu Tôi đã không hiểu
Play Button Your transmission was blocked. Play Button dew urn chuen tin koo a aing bee ngairn Đường truyền tin của anh bị nghẽn
Play Button Heavy static Play Button bee neeyu nan Bị nhiễu nặng
Play Button The signal is weak. Play Button tin heeyu ee yo Tín hiệu yếu
Play Button Say again. Play Button noy laay lan nooh ah Nói lại lần nữa
Play Button This is an American aircraft. Play Button day lar mot maay baay koo a mee ee Đây là một máy bay của Mỹ
Play Button Spell it, please. Play Button sin dan van chu dor Xin đánh vần chữ đó
Play Button Did you say ___? Play Button kor faay aing dar noy ___ Khong? Có phải anh đã nói ___ không?
Play Button I do not speak Vietnamese. Play Button toy Khong beeyit noy teeying veeyit Tôi không biết nói tiếng Việt
Play Button Does anyone there speak English? Play Button ah dor kor aay beeyit noy teeying aing Khong? Ở đó có ai biết nói tiếng Anh không?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button toy dan noy chuen vuh ee ___ keeyim so art faay Khong? Tôi đang nói chuyện với ___ kiểm soát phải không?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button kor mot tan so naaw tot hern deh leeyin lak Khong? Có một tần số nào tốt hơn để liên lạc không?
Play Button I read you: Play Button toy ngair aing noy var heeyu: Tôi nghe anh nói và hiểu:
Play Button five-by Play Button tin heeyu rat tot Tín hiệu rất tốt
Play Button four-by Play Button tin heeyu tot Tín hiệu tốt
Play Button three-by Play Button tin heeyu choon bin Tín hiệu trung bình
Play Button two-by Play Button tin heeyu ee yo Tín hiệu yếu
Play Button I do not read you. Play Button toy Khong ngair var Khong heeyu aing noy zee Tôi không nghe và không hiểu anh nói gì
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page