Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have ___? Play Button aing kor ___ Khong? Anh có ___ không?
Play Button Oil Play Button zaaw Dầu
Play Button Hydraulic fluid Play Button chat lon Chất lỏng
Play Button Hydraulic system Play Button heh ton twee luk Hệ thống thủy lực
Play Button We need local airline maintenance support. Play Button choong toy kan han Khong dee eh few urn zoop baaw jee Chúng tôi cần hàng không địa phương giúp bảo trì
Play Button Our power requirements are ___. Play Button kon soo at koo a choong toy ee oo kaaw lar ___ Công suất của chúng tôi yêu cầu là ___
Play Button 400 cycle Play Button bon cham vong Bốn trăm vòng
Play Button 3-phase Play Button baa fa Ba pha
Play Button Alternating current Play Button zorn deeyin soh ay cheeyu Dòng điện xoay chiều
Play Button 115 volt Play Button mot cham moo uh ee lam von Một trăm mười lăm vôn
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page