Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must spend the night here. Play Button choong toy faay er laay day dem naay Chúng tôi phải ở lại đây đêm nay
Play Button Is there a dining facility here? Play Button kor few ung teeyin an toy er day Khong? Có phương tiện ăn tối ở đây không?
Play Button How many kilometers to the nearest town? Play Button tee saar gan nyut kak day may kee lo met? Thị xã gần nhất cách đây mấy ki lô mét?
Play Button Are there any hotels near here? Play Button kor Khak san naaw er gan day Khong? Có khách sạn nào ở gần đây không?
Play Button Are there any restaurants near here? Play Button kor naar hang naaw er gan day Khong? Có nhà hàng nào ở gần đây không?
Play Button We want to go to ___. Play Button choong toy moo an dee den ___ Chúng tôi muốn đi đến ___
Play Button Are there rental cars available? Play Button kor sair hu hy chor too eh Khong? Có xe hơi cho thuê không?
Play Button Is there a telephone available? Play Button kor deeyin twaay zoong dew uk er day Khong? Có điện thoại dùng được ở đây không?
Play Button We need ___ liters of potable water. Play Button choong toy kan ___ leet new uk oo an dew uk Chúng tôi cần ___ lít nước uống được
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page