Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button aing kor beeyit noy teeyin aing Khong? Anh có biết nói tiếng Anh không?
Play Button I do not speak Vietnamese. Play Button toy Khong beeyit noy teeying veeyit Tôi không biết nói tiếng Việt
Play Button What is your name? Play Button aing ten zee? Anh tên gì?
Play Button When is your birthday? Play Button ngaay seen koo a aing laar zee? Ngày sinh của anh là gì?
Play Button Where were you born? Play Button aing seen er dow? Anh sinh ở đâu?
Play Button What is your rank / title? Play Button kap bak / chik voo koo a aing laar zee? Cấp bậc / Chức vụ của anh là gì?
Play Button What is your nationality? Play Button aing mang kwoo ak tik zee? Anh mang quốc tịch gì?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button aing kor zay tur deh nyut zang Khong? Anh có giấy tờ để nhận dạng không?
Play Button Do you have a passport? Play Button aing kor ho cheeyu Khong? Anh có hộ chiếu không?
Play Button What is your job? Play Button aing lam ngeh zee? Anh làm nghề gì?
Play Button Who is in charge? Play Button aay lah nguee foo jak? Ai là người phụ trách?
Play Button Where do you serve? Play Button aing fook voo er dow? Anh phục vụ ở đâu?
Play Button Which group are you in? Play Button aing er norm naaw? Anh ở nhóm nào?
Play Button Answer the questions. Play Button jah loy noong kow hoy naay Trả lời những câu hỏi này
Play Button Where are you from? Play Button kweh kwan koo ah aing uh dow? Quê quán của anh ở đâu?
Play Button Do you understand? Play Button aing kor heeyu Khong? Anh có hiểu không?
Play Button I don’t understand. Play Button toy Khong heeyoo Tôi không hiểu
Play Button How much? Play Button baaw neeyu? Bao nhiêu?
Play Button How many? Play Button baaw neeyu? Bao nhiêu?
Play Button Repeat it. Play Button lap laay Lặp lại
Play Button Where is ___? Play Button uh dow ___? Ở đâu ___?
Play Button What direction? Play Button hew ung naaw? Hướng nào?
Play Button Is it far? Play Button kor sar Khong? Có xa không?
Play Button Are there armed men near here? Play Button kor aay mang voo Khee er gan daay Khong? Có ai mang vũ khí ở gần đây không?
Play Button Where did they go? Play Button hor dar dee dow? Họ đã đi đâu?
Play Button What weapons? Play Button noong voo Khee zee? Những vũ khí gì?
Play Button Speak slowly. Play Button noy cham laay Nói chậm lại
Play Button Where is your unit? Play Button dun vee koo a aing er dow? Đơn vị của anh ở đâu?
Play Button Where did you see them? Play Button aing dar tay hor uh dow? Anh đã thấy họ ở đâu?
Play Button Where is your family? Play Button zar deen koo a aing er dow? Gia đình của anh ở đâu?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page