Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button aing kor heeyu teeyin naay Khong? Anh có hiểu tiếng này không?
Play Button We are here to help you. Play Button choong toy ah day deh zoop aing Chúng tôi ở đây để giúp anh
Play Button I do not understand. Play Button toy Khong heeyu Tôi không hiểu
Play Button There is no one available who speaks Vietnamese. Play Button ah day Khong kor ay beeyit noy teeyin veeyit Ở đây không có ai biết nói tiếng Việt
Play Button I understand. Play Button toy heeyu Tôi hiểu
Play Button Repeat please. Play Button sin lap laay Xin lặp lại
Play Button Come with me. Play Button dee vuh ee toy Đi với tôi
Play Button Be quiet. Play Button zu eem lan Giữ im lặng
Play Button Describe it with gestures. Play Button zeeyin tar ban deeyu bo Diễn tả bằng điệu bộ
Play Button Do not get excited. Play Button durn kor non Đừng có nóng
Play Button Do what I ask. Play Button lam nurn zee toy ee oo kaw Làm những gì tôi yêu cầu
Play Button Do you mean "no"? Play Button aing noy "Khong" ngee eh lar zee? Anh nói "không" nghĩa là gì?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button aing noy "vang" ngee eh lar zee? Anh nói "Vâng" nghĩa là gì?
Play Button I will get an interpreter. Play Button toy sair keeyim mot ngoo uh ee feeyin zik Tôi sẽ kiếm một người phiên dịch
Play Button Is this it? Play Button nor lar kaay naay faay Khong? Nó là cái này phải không?
Play Button Yes. Play Button vang Vâng
Play Button No. Play Button Khong Không
Play Button Point to it. Play Button chee no raa Chỉ nó ra
Play Button Relax. Play Button burt kan tan Bớt căng thẳng
Play Button Show me. Play Button chor toy sairm Cho tôi xem
Play Button Write your answer here. Play Button veeyit kaw char lah ee koo a aing raa day Viết câu trả lời cuả anh ra đây
Play Button Please. Play Button sin Xin
Play Button Thank you. Play Button karm ern Cám ơn
Play Button You are welcome. Play Button Khong ko chee Không có chi
Play Button Thank you for talking with me. Play Button karm ern aing dar noy chuen veeyu toy Cám ơn anh đã nói chuyện với tôi
Play Button I will talk with you again. Play Button toy sair noy chuen laay vuh ee aing Tôi sẽ nói chuyện lại với anh
Play Button Good-bye. Play Button tam beeyit Tạm biệt
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page