Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button deh toy sap dat chor aing leeyin lark vuh ee ngoo uh ee mar kor teh zoop aing Để tôi sắp đặt cho anh liên lạc với người mà có thể giúp anh
Play Button I will take you to him. Play Button toy sair dooh ah aing den aing ay Tôi sẽ đưa anh đến anh ấy
Play Button The person in charge is ___. Play Button ngoo uh ee foo chak lar___ Người phụ trách là ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button deh dew uk boy tew urn cho nurn hu haay, aing faay noy chuen vuh ee ___ Để được bồi thường cho những hư hại, anh phải nói chuyện với ___
Play Button What is your name? Play Button aing ten zee? Anh tên gì?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button aing song ah daw? / dee eh chee koo a aing lar zee? Anh sống ở đâu? / Địa chỉ của anh là gì?
Play Button What happened to your car? Play Button chuen zee dar say zar vuh ee sair huh ee koo a aing? Chuyện gì đã xảy với xe hơi của anh?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button sair lowaay zee? (nam, cheh taaw, keeyu zang) Xe loại gì? (năm, chẽ tạo, kiểu giáng)
Play Button Show me your car registration. Play Button chor toy sairm zay dan kee sair koo a aing Cho tôi xem giấy đăng ký xe của anh
Play Button Where is your car right now? Play Button bay zer sair koo a aing dan ah daw? Bây giờ xe của anh đang ở đâu?
Play Button Is your car drivable? Play Button sair koo a aing korn chay dew uk Khong? Xe của anh còn chạy được không?
Play Button Can you bring your car here? Play Button aing kor teh dairm sair koo a aing den day dew uk Khong? Anh có thể đem xe của anh đến đây được không?
Play Button Where did the accident happen? Play Button taay narn da say zar ah daw? Tai nạn đã xảy ra ở đâu?
Play Button When did the accident happen? Play Button taay narn say zar Khee naaw? Tai nạn xảy ra khi nào?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button kor faay sair koo a luk lew urn zan kwan tu veh larm hu sair koo a aing Khong? Có phải xe của Lực lượng dân quân tự vệ làm hư xe của anh không?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button nurn bin lin naaw kor leeyin kwan den taay narn naay? Những binh lính nào có liên quan đến tai nạn này?
Play Button Thank you for your time. Play Button karm ern aing Cám ơn anh
Play Button I appreciate your patience. Play Button toy daing zar kaaw su keeyin nun koo a aing Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của anh
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button deh dew uk boy tew urn su hu haay, aing faay deeyin vaaw nurn zay ter naay Để được bồi thường sự hư hại, anh phải điền vào những giấy tờ này
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button deh dew uk boy tew urn su hu haay, aing faay gap ___ Để được bồi thường sự hư hại, anh phải gặp ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page