Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button aing ten zee? Anh tên gì?
Play Button What is your family name? Play Button aing hor zee? Anh họ gì?
Play Button What is your nationality? Play Button aing marng kook tik zee? Anh mang quốc tịch gì?
Play Button What country were you born in? Play Button aing sin ah new uk naaw? Anh sinh ở nước nào?
Play Button How old are you? Play Button aing baaw neeyu too oy? Anh bao nhiêu tuổi?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aing kor tair chun min nun zan Khong? Anh có thẻ chứng minh nhân dân không?
Play Button Show me your identification. Play Button chor toy sairm chun min nun zan koo a aing Cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh
Play Button How many people live in this area? Play Button kor baaw neeyu ngoo uh ee song ah Khoo vik naay? Có bao nhiêu người sống ở khu vực này?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button ay laing daaw kong dong naay? Ai lãnh đạo cộng đồng này?
Play Button What is his name? Play Button aing ay ten zee? Anh ấy tên gì?
Play Button Please write down his name. Play Button sin veeyit ten aing raa day Xin viết tên anh ấy ra
Play Button Show us the leader. Play Button chee chor choong toy ngoo uh ee laing daaw Chỉ cho chúng tôi người lãnh đạo
Play Button How many men and women live in this community? Play Button kor baaw neeyu darn ong var darn bar song ah kong dong naay? Có bao nhiêu đàn ông và đàn bà sống ở cộng đồng này?
Play Button How many children live here? Play Button kor baaw neeyu chair aim song ah day? Có bao nhiêu trẻ em sống ở đây?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button ah day kor chew urn hok chor chair aim Khong? Ở đây có trường học cho trẻ em không?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button ah day kor doo new uk oo an dew uk chor zan Khong? Ở đây có đủ nước uống được cho dân không?
Play Button Is there a water well? Play Button ah day kor mot kaay zeeyin new uk Khong? Ở đây có một cái giếng nước không?
Play Button Is there a public fountain? Play Button ah day kor new uk may kong kong Khong? Ở đây có nước máy công cộng không?
Play Button Are there any medics here? Play Button ah day kor bak see Khong? Ở đây có bác sĩ không?
Play Button Are there any engineers? Play Button kor kee su Khong? Có kỹ sư không?
Play Button Are there any teachers? Play Button kor zaaw veeyin Khong? Có giáo viên không?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button ah day kor kak to ar neeya chong Khong? Ở đây có các tòa nhà trống không?
Play Button Is there a local police force? Play Button ko luk lew urn kon arn dee eh few urn Khong? Có lực lượng công an địa phương không?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button ay cheeyu chak neeyim chor su arn to arn kong kong ah day? Ai chịu trách nhiệm cho sự an toàn công cộng ở đây?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button chak neeyim fong chaay lar koo a aay? Trách nhiệm phòng cháy là của ai?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button aing kor teeyit bee fong chaay, chooh ah chaay Khong? Anh có thiết bị phòng cháy, chữa cháy không?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button aing kor sair chooh ah chaay Khong? Anh có xe chữa cháy không?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button aing goy aay chorn chew urn hop kor taay nan? Anh gọi ai trong trường hợp có tai nạn?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button ah day kor sair kap ku Khong? Ở đây có xe cấp cứu không?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button aing kor baaw neeyu deeyin twaay chorn voon naay? Anh có bao nhiêu điện thoại trong vùng này?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button ah day kor baaw neeyu nar kor deeyin twaay? Ở đây có bao nhiêu nhà có điện thoại?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button kor jam kon an lam veeyik Khong? Có trạm công an làm việc không?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button kor baaw neeyu nun veeyin lam veeyik? Có bao nhiêu nhân viên làm việc?
Play Button What's the means of communication? Play Button nurn few urn teeyin zaaw tong lar zee? Những phương tiện giao thông là gì?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button charm kon arn kor teh lam veeyik bin tew urn Khee Khong kor su zoop der koo a mee Khong? Trạm công an có thể làm việc bình thường khi không có sự giúp đỡ của Mỹ không?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button Khee kan teeyit, kwan doy mee kor teh zooh ah vaaw kong arn dee eh few urn deh lam neeyim voo Khong? Khi cần thiết, quân đội Mỹ có thể dựa vào công an địa phương để làm nhiệm vụ không?
Play Button How many vehicles are available? Play Button kor baaw neeyu sair zoong dew uk? Có bao nhiêu xe dùng được?
Play Button What is the telephone number? Play Button deeyin twaay so maay? Điện thoại số mấy?
Play Button Do you use radio communications? Play Button aing kor zoong tong tin vo too in Khong? Anh có dùng thông tin vô tuyến không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page