Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button kor cham ee teh naaw ah gan day Khong? Có trạm y tế nào ở gần đây không?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button kor bak see ah Khoo vik naay Khong? Có bác sĩ ở khu vực này không?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button aing kor baaw neeyu zew urn taay cham ee teh? Anh có bao nhiêu giường tại trạm y tế?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button kor baaw neeyu ngoo uh ee lam veeyik taay ben veeyin? Có bao nhiêu người làm việc tại bệnh viện?
Play Button How many nurses? Play Button kor baaw neeyu ee ta? Có bao nhiêu y tá?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button zaaw naay, kor kak ben chuen neeyim say zar chorng Khoo vik naay Khong? Dạo này, có các bệnh truyền nhiễm xảy ra trong khu vực này không?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button kor mot nar took tay Khong? Có một nhà thuốc tây không?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button kor mot to ar nar naaw mar choong toy lap dew uk mot charm ee teh Khong? Có một tòa nhà nào mà chúng tôi lập được một trạm y tế không?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button choong toy moon noy vuh ee ngoo uh ee zan ah day veh su meeyin zik Chúng tôi muốn nói với người dân ở đây về sự miễn dịch
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button choong toy moon noy vuh ee ngoo uh ee zan veh su zu zin veh sin Chúng tôi muốn nói với người dân về sự giữ gìn vệ sinh
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button kor few urn teeyin kap ku Khong? Có phương tiện cấp cứu không?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button choong toy faay lap mot moy chew urn lam veeyik an to arn Chúng tôi phải lập một môi trường làm việc an toàn
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button choong toy faay too eh bak see chor cham ee teh naay Chúng tôi phải thuê bác sĩ cho trạm y tế này
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button choong toy faay too eh ee tar chor cham ee teh naay Chúng tôi phải thuê y tá cho trạm y tế này
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button choong toy faay too eh nun veeyin chor cham ee teh naay Chúng tôi phải thuê nhân viên cho trạm y tế này
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button choong toy faay too eh ngoo uh ee kwo arn lee chor cham ee teh naay Chúng tôi phải thuê người quản lý cho trạm y tế này
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button nun veeyin dee eh few urn koon nurn few urn teeyin ah day kor cham sok dew uk nurn ngoo uh ee darn bee tooing ma Khong kor su zoop der koo a mee Khong? Nhân viên địa phương cùng những phương tiện ở đây có chăm sóc được những người đang bị thương mà không có sự giúp đỡ của Mỹ không?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button new uk ah day oo an dew uk Khong? Nước ở đây uống được không?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button aay sak nun new uk naay oo an dew uk? Ai xác nhận nước này uống được?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page