Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button aay cheeyu chak neeyu sooh ah chooh ah dew urn sar ah day? Ai chịu trách nhiệm sửa chữa đường sá ở đây?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button aing kor ban do Khoo vik naay Khong? Anh có bản đồ khu vực này không?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button choong toy sair zoop der say zen dew urn sar ah dee eh few urn naay Chúng tôi sẽ giúp đỡ xây dựng đường sá ở địa phương này
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button aing koon kap barn do dew urn dee ah Khoo vik naay dew uk Khong? Anh cung cấp bản đồ đường đi ở khu vực này được không?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button aing kor may mok deh say zew urn dew urn sar Khong? Anh có máy móc để xây dựng đường sá không?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button aing kor may mork deh sooh ah chooh ah dew urn sar Khong? Anh có máy móc để sửa chữa đường sá không?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button choong toy faay lap nurn Khor chooh ah vat leeyu chorn Khoo vik naay Chúng tôi phải lập những kho chứa vật liệu trong khu vực này
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button kor dew urn ray sair looh ah ah Khoo vik naay Khong? Có đường rày xe lửa ở khu vực này không?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button aing kor nurn few urn teeyin van chuen zee ah Khoo vik naay? Anh có những phương tiện vận chuyển gì ở khu vực này?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button kor san baay ah gan day Khong? Có sân bay ở gần đây không?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button kor san baay chor may baay nor hern ah gan day Khong? Có sân bay cho máy bay nhỏ hơn ở gần đây không?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button kor dew urn ong zan zaaw ah Khoo vik naay Khong? Có đường ống dẫn dầu ở khu vực này không?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button kor zaaw dew urn ong zan zaaw chorn Khoo vik naay Khong? Có rào đường ống dẫn dầu trong khu vực này không?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button zaaw ton kor neeyu ah Khoo vik naay Khong? Giao thông có nhiều ở khu vực này không?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button kor tuen sair boo yit hay sair looh ah tu day dee nuh ee Khak Khong? Có tuyến xe buýt hay xe lửa từ đây đi nơi khác không?
Play Button Are there taxis? Play Button kor tak see Khong? Có tắc-xi không?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button vaaw moo a don, nurn korn dew urn naay kor bee too yit foo Khong? Vào mùa đông, những con đường này có bị tuyết phủ không?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button kor baaw neeyu ngoo uh ee kor sair hah ee jorn Khoo vik naay? Có bao nhiêu người có xe hơi trong khu vực này?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button kor kak kong tee sair taay ah gan day Khong? Có các công ty xe tải ở gần đây không?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button aing kor vo too in deh leeyin lak vuh ee ngoo uh ee zan ah nurn voon Khak Khong? Anh có vô tuyến để liên lạc với người dân ở những vùng khác không?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button vaaw moo a don, aing dee dew uk chern nurn korn dew urn naay Khong? Vào mùa đông, anh đi được trên những con đường này không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page