Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button Khong zurn laay neh o do arn ho tong bee tan kong! Không dừng lại nếu đoàn hộ tống bị tấn công!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button laay sair it neeyet bar kee lo met chew uk Khee zurn laay Lái xe ít nhất ba kí lô mét trước khi dừng lại
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button ah sar lo, dee teh o Kho arn kak mot jam met Ở xa lộ, đi theo khoảng cách một trăm mét
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button ah chorn taing fo, dee teh o Kho arn kak nam moo uh ee met Ở trong thành phố, đi theo khoảng cách năm mươi mét
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button Khee zurn laay chen dew urn, zu mot Kho arn chong zooh ah kak sair doo deh laay von kwaing neh yu dew uk ee oo kaw Khi dừng lại trên đường, giữ một khoảng trống giữa các xe đủ để lái vòng quanh nếu được yêu cầu
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button neh yu aing Khong nin tay do arn ho ton, laay sair cham laay var duh ee mot sair taay kwan su chaay kwa var dee teh o sair taay dor Nếu anh không nhìn thấy đoàn hộ tống, lái xe chậm lại và đợi một xe tải quân sự chạy qua và đi theo xe tải đó
Play Button No weapons. Play Button Khong kor voo Khee Không có vũ khí
Play Button No cell phone use. Play Button Khong su zoong deeyin twaay zee don Không sử dụng điện thoại di động
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button Khong nairm tik an hay new uk vaaw ngoo uh ee zan dee eh few urn Không ném thức ăn hay nước vào người dân địa phương
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button Khong sar zak hay do zak taay kak chaay kwan doy hay kak charm choon chuen Không xả rác hay đổ rác tại các trại quân đội hay các trạm trung chuyển
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button dee vorn kwaing sair taay bee hu chorn do arn ho torn Đi vòng quanh xe tải bị hư trong đoàn hộ tống
Play Button No flashing beacons. Play Button Khong bat dairn tin heeyu Không bật đèn tín hiệu
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button teeyip neeyin leeyu chor sair moy Khee sair zurn Tiếp nhiên liệu cho xe mỗi khi xe dừng
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button tik ang dew uk koon kap san taay kak chaay kwan doy Thức ăn được cung cấp sẵn tại các trại quân đội
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button aing dairm teh yu neeyu new uk var tik ang Anh đem theo nhiều nước và thức ăn
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button neh yu aing faay zurn laay vee mot lee zor naaw dor var do arn ho ton teeyip took dee, aing duh ee kwan doy den zoop Nêú anh phải dừng lại vì một lý do nào đó và đoàn hộ tống tiếp tục đi, anh đợi quân đội đến giúp
Play Button They will escort you back into position. Play Button hor sair dooh ah aing veh laay cho koo a aing Họ sẽ đưa anh về lại chỗ của anh
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button Khong daing neeyaw hay kaay neeyaw vuh ee bat ku taay seh naaw chorn do arn ho ton Không đánh nhau hay cãi nhau với bất cứ tài xế nào trong đoàn hộ tống
Play Button Drive in a single file. Play Button laay sair taing mot han Lái xe thành một hàng
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button loo an choo un bee zurn var zoop der nurn sair taay bee hu Luôn chuẩn bị dừng và giúp đỡ những xe tải bị hư
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button baaw kaaw nurn van deh vuh ee nurn taay seh Khak len ngoo uh ee chee hooy do arn ho ton Báo cáo những vấn đề với những tài xế khác lên người chỉ huy đoàn hộ tống
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button Khong dew uk zoong mar tooy hay oo an zu jorn Khee laay sair Không được dùng ma túy hay uống rượu trong khi lái xe
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button beeyit kak taay vo sair var kor nurn zoon koo tik hop Biết cách thay vỏ xe và có những dụng cụ thích hợp
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button chak neeyim koo a taay seh lar baaw chee bin ak kwee, zay koo a raa a, zay sik, vo sair var kwoo an lee harn ho ar Trách nhiệm của tài xế là bảo trì bình ắc-quy, dây cua-roa, dây xích, vỏ xe và quản ly hàng hoá
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button keeyim char moy Khee do arn ho ton zurn Kiểm tra mỗi khi đoàn hộ tống dừng
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page