Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button kor baaw neeyu ngoo uh ee song ah Khoo vik naay? Có bao nhiêu người sống ở khu vực này?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button aing kor baaw neeyu zeeyin new uk ah Khoo vik naay? Anh có bao nhiêu giếng nước ở khu vực này?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button aing kor mot heh ton new uk taay ah Khoo vik naay Khong? Anh có một hệ thống nước thải ở khu vực này không?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button nurn nar veh sin kak nurn zeeyin new uk baaw sar? Những nhà vệ sinh cách những giếng nước bao xa?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button nurn loo ay zar sook zar kam naaw dew uk noo oy ah Khoo vik naay? Những loại gia súc gia cầm nào được nuôi ở khu vực này?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button kor bak see too ee Khong? Có bác sĩ thú y không?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button kor nar maay ah Khoo vik naay Khong? Có nhà máy ở khu vực này không?
Play Button Is there a river nearby? Play Button kor korn song naaw ah gan day Khong? Có con sông nào ở gần đây không?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button deeyin mar aing saay tu daw? Điện mà anh xài từ đâu?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button kor neeya may fat deeyin ah gan day Khong? Có nhà máy phát điện ở gần đây không?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button ngoo uh ee zan su zoon nurn loo ay do deeyin zar zoon naaw? Người dân sử dụng những loại đồ điện gia dụng nào?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button aing kor su zoon bep deeyin Khong? Anh có sử dụng bếp điện không?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button kor bee chaay zurn ah Khoo vik naay chooh ah? Có bị cháy rừng ở khu vực này chưa?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button kor dew urn ong zan gar naaw ah choon kwaing day Khong? Có đường ống dẫn ga nào ở chung quanh đây không?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button choong kwaing day, aing kor su zoon gar deh soo uh ee chorn nar Khong? Chung quanh đây, anh có sử dụng ga để sưởi trong nhà không?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button kor zoon gar deh naw ang Khong? Có dùng ga để nấu ăn không?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button aing kor su zoon bin gaa Khong? Anh có sử dụng bình gas không?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button ah daw koon kap bin gaa chor aing? Ở đâu cung cấp bình gas cho anh?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button kor aay keeyim char do zoon za zung ban gaa Khong? Có ai kiểm tra đồ dùng gia dụng bằng gas không?
Play Button Is there an electrician here? Play Button kor ter deeyin ah day Khong? Có thợ điện ở đây không?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button kor heh ton koon kap new uk den kak ho zar din Khong? Có hệ thống cung cấp nước đến các hộ gia đình không?
Play Button Where is the facility located? Play Button kak teeyit bee dew uk dat ah daw? Các thiết bị được đặt ở đâu?
Play Button How many people operate the system? Play Button kor baaw neeyu ngoo uh ee deeyu haing heh ton naay? Có bao nhiêu người điều hành hệ thống này?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button nor kor noy vuh ee kak heh ton koon kap new uk Khak Khong? Nó có nối với các hệ thống cung cấp nước khác không?
Play Button Is it functional? Play Button nor kor hoo at don Khong? Nó có hoạt động không?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button ngoo on new uk chooh ah su lee ah daw? Nguồn nước chưa xử lý ở đâu?
Play Button Is it polluted? Play Button nor kor bee o neeyim Khong? Nó có bị ô nhiễm không?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button kor su zoon heh ton su lee new uk Khong? Có sử dụng hệ thống xử lý nước không?
Play Button Is it chemical? Play Button nor lar ho ar chat faay Khong? Nó là hóa chất phải không?
Play Button Is it through filtration? Play Button nor dar dew uk lok zoy faay Khong? Nó đã được lọc rồi phải không?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button nor dew uk lok ban kak lan laay faay Khong? Nó được lọc bằng cách lắng lại phải không?
Play Button Where is the pumping station? Play Button charm berm ah daw? Trạm bơm ở đâu?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button kan baaw neeyu ngoo uh ee deh zooy chee heh ton naay ho art don? Cần bao nhiêu người để duy trì hệ thống này hoạt động?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button choong toy ngair noy kor vaay van deh vuh ee heh ton new uk taay taay Khoo vew uk naay Chúng tôi nghe nói có vài vấn đề với hệ thống nước thải tại khu vực này
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button aing kor bon chooh ah new uk chorn nar Khong? Anh có bồn chứa nước trong nhà không?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button aing kor van deh zee vuh ee bon chooh ah new uk kwa aing Khong? Anh có vấn đề gì với bồn chứa nước của anh không?
Play Button Does your toilet work? Play Button nar veh sin koo a aing kor su zoon dew uk Khong? Nhà vệ sinh của anh có sử dụng được không?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button aing kor may nar veh sin chorn nar? Anh có mấy nhà vệ sinh trong nhà?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button aing kor ham fun tu haay Khong? Anh có hầm phân tự hoại không?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button kor aay sooh ah chooh ah dew uk heh ton kon raa in koo a aing Khong? Có ai sửa chữa được hệ thống cống rãnh của anh không?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button aing dar leeyin lak voy aay veh van day naay chooh ah? vaay aing dar leeyin lak vuh ee aay? Anh đã liên lạc với ai về vấn đề này chưa? Vậy anh đã liên lạc với ai?
Play Button When did you contact them? Play Button aing leeyin lak vuh ee hor Khee naaw vaay? Anh liên lạc với họ khi nào vậy?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button toy sair baaw kaaw deeyu naay len kap chen deh sairm choong toy kor teh lam zee deh sooh ah chooh ah heh ton new uk taay naay Tôi sẽ báo cáo điều này lên cấp trên để xem chúng tôi có thể làm gì để sửa chữa hệ thống nước thải này
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button choong toy sair leeyin lak vuh ee kon tee moy chew urn var kon chin do tee deh tim kak sooh ah chooh ah van deh naay Chúng tôi sẽ liên lạc với công ty Môi trường và Công trình đô thị để tìm cách sửa chữa vấn đề này
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page