Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button toy sairm churn min nun zun koo a aing dew uk Khong? Tôi xem chứng minh nhân dân của anh được không?
Play Button Where do you live? Play Button aing song ah daw? Anh sống ở đâu?
Play Button Where is the farm located? Play Button non chaay dor ah daw? Nông trại đó ở đâu?
Play Button What was produced on the farm? Play Button non chaay dor sarn soo ut zee? Nông trại đó sản xuất gì?
Play Button Who confiscated the land? Play Button aay tik too dat dor? Ai tịch thu đất đó?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button bay zer, aay cheeyim non chaay koo a aing? Bây giờ, ai chiếm nông trại của anh?
Play Button Have you talked with them? Play Button kor baaw zer aing noy chuen vuh ee hor chooh ah? Có bao giờ anh nói chuyện với họ chưa?
Play Button Do you have documentation? Play Button aing kor zay ter churn min Khong? Anh có giấy tờ chứng minh không?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button aing ngee nor ngooy heeyim Khong? Anh nghĩ nó nguy hiểm không?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button toy sair leeyin lak vuh ee chin kwoo in deh deeyu char su keeyin naay Tôi sẽ liên lạc với chính quyền để điều tra sự kiện này
Play Button Please know we will assist you. Play Button sin beeyet zan choong toy sair zoop aing Xin biết rằng chúng tôi sẽ giúp anh
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button aing faay cho faayap chin kwoo in dee eh few urn chee daaw koo ak deeyu char koo a hor Anh phải cho phép chính quyền địa phương chỉ đạo cuộc điều tra của họ
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button aing faay dee den ker ser var noy vuh ee mot ngoo uh ee feeyin zik Anh phải đi đến cơ sở và nói với một người phiên dịch
Play Button The name of the owner Play Button ten koo a ngoo uh ee choo Tên của người chủ
Play Button The name of the property Play Button ten koo a taay san do Tên của tài sản đó
Play Button Location of the property Play Button dee eh deeyim koo a taay san dor Địa điểm của tài sản đó
Play Button Present use of the property Play Button taay san dor dan dew uk su zoog Tài sản đó đang được sử dụng
Play Button What is the condition of the property? Play Button tin charn koo a taay san dor zar saaw? Tình trạng của tài sản đó ra sao?
Play Button Who has the title? Play Button aay durn ten taay san dor? Ai đứng tên tài sản đó?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page