Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button dat haay taay koo a aing len tay laay var Khong zee chuen no Đặt hai tay của anh lên tay lái và không di chuyển nó
Play Button You are breaking the curfew. Play Button aing vee fam zer zuh ee ngeeyim Anh vi phạm giờ giới nghiêm
Play Button You were speeding. Play Button aing chaay kwa tok do Anh chạy quá tốc độ
Play Button The curfew is in effect. Play Button len zuh ee ngeeyim van korn heeyu luk Lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button aing kor beeyit lar kor len zuh ee ngeeyim Khong? Anh có biết là có lệnh giới nghiêm không?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button bay zer dew urn fo Khong arn to arn Bây giờ đường phố không an toàn
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button choong toy sair dooh ah aing den nar bar korn koo a aing Chúng tôi sẽ đưa anh đến nhà bà con của anh
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button charm kon arn sair chor aing beeyit ton tin veh len zuh ee ngeeyim Trạm công an sẽ cho anh biết thông tin về lệnh giới nghiêm
Play Button Turn off the engine. Play Button tat maay Tắt máy
Play Button Get out of your vehicle. Play Button bew uk zar Khoy sair Bước ra khỏi xe
Play Button May I see your ID, please? Play Button sin chor toy sairm churn min nun zan koo a aing? Xin cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh?
Play Button Where are you going? Play Button aing darn dee daw? Anh đang đi đâu?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button aing kor dairm teh yu voo Khee Khong? Anh có đem theo vũ khí không?
Play Button How much money are you carrying? Play Button aing dairm teh yu baaw neeyu teeyin? Anh đem theo bao nhiêu tiền?
Play Button Who gave you the money? Play Button aay dar dooh ah teeyin naay chor aing? Ai đã đưa tiền này cho anh?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button aing kor deh soon ah zoo uh ee geh Khong? Anh có để súng ở dưới ghế không?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button aing kor zaw harn bat hop fap Khong? Anh có giấu hàng bất hợp pháp không?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button vee aing fam loo ut nen choong toy faay bat aing Vì anh phạm luật nên chúng tôi phải bắt anh
Play Button We have to take you to the police station. Play Button choong toy faay dooh ah aing den charm kon an Chúng tôi phải đưa anh đến trạm công an
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button aing sair dee vuh ee choong toy den charm kon an Anh sẽ đi với chúng tôi đến trạm công an
Play Button We detained this man at ___. Play Button choong toy bat ngoo uh ee naay taay ___ Chúng tôi bắt người này tại ___
Play Button He broke the curfew. Play Button aing ay vee fam loo at zuh ee ngeeyim Anh ấy vi phạm luật giới nghiêm
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button aing kor teh zoop choong toy nun zarn ngoo uh ee naay Khong? Anh có thể giúp chúng tôi nhận dạng người này không?
Play Button He was hiding a gun. Play Button aing ay dar zaw mot kay soon Anh ấy đã giấu một cây súng
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page