Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button sin daay ngoo uh ee feeyin zik Xin đợi người phiên dịch
Play Button Please turn off your camera. Play Button sin tat may kar meh raa koo a aing Xin tắt máy ca-mê-ra của anh
Play Button Please turn off your recorder. Play Button sin tat may yee am koo a aing Xin tắt máy ghi âm của anh
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button day lar barn kop bee nurng kwee din ker barn koo a choong toy Đây là bản cop-pi những qui định cơ bản của chúng tôi
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button kee vaaw day neh oo aing don ee too un teh yu nurng kwee din kir barn naay Ký vào đây nếu anh đồng ý tuân theo những qui định cơ bản này
Play Button This is not the public affairs office. Play Button day Khong faay lar varn fong doy ngwaay Đây không phải là văn phòng đối ngoại
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button toy Khong faay lar ngoo uh ee fart ngon chin tik Tôi không phải là người phát ngôn chính thức
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button aing ay Khong moo an kor mot koo ak fong van Anh ấy không muốn có một cuộc phỏng vấn
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button chee ay Khong moo an kor mot koo ak fong van Chị ấy không muốn có một cuộc phỏng vấn
Play Button Do not take photos here. Play Button durn choop hin ah daay Đừng chụp hình ở đây
Play Button Do not take videos here. Play Button durn kwaay feem ah daay Đừng quay phim ở đây
Play Button Do not take photos of this place. Play Button durn choop hin ah cho naay Đừng chụp hình ở chỗ này
Play Button Do not take videos of this place. Play Button durn kwaay feem ah cho naay Đừng quay phim ở chỗ này
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button durn choop hin teeyit bee naay Đừng chụp hình thiết bị này
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button durn kwaay feem teeyit bee naay Đừng quay phim thiết bị này
Play Button You cannot enter this area now. Play Button aing Khong teh vaaw Khoo vik naay bay za Anh không thể vào khu vực này bây giờ
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button vee nurn lee zor arn nin, toy Khong teh taaw loo un van deh naay Vì những lý do an ninh, tôi không thể thảo luận vấn đề này
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button toy Khong teh taaw loo un van deh dor chor den Khee koo ak deeyu char ket took Tôi không thể thảo luận vấn đề đó cho đến khi cuộc điều tra kết thúc
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button choong toy Khong taaw loo un veh nurng mat maing koo a nun su haay teeyit bee vuh ee zeh ee chuen tong baaw chee Chúng tôi không thảo luận về những mặt mạnh của nhân sự hay thiết bị với giới truyền thông báo chí
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button choong toy Khong taaw loo un nurn ho art don chorn tew urn laay vuh ee zuh ee chuen tong baaw chee Chúng tôi không thảo luận những hoạt động trong tương lai với giới truyền thông báo chí
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button choong toy Khong taaw loo un nurn ho art don hart neeyan vuh ee zuh ee chuen tong baaw chee Chúng tôi không thảo luận những hoạt động hạt nhân với giới truyền thông báo chí
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button choong toy Khong taaw loo un nurn ho art don ho ar hork vuh ee zuh ee chuen tong baaw chee Chúng tôi không thảo luận những hoạt động hoá học với giới truyền thông báo chí
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button choong toy Khong taaw loo un nurn ho art don sin vut hork vuh ee zuh ee chuen tong baaw chee Chúng tôi không thảo luận những hoạt động sinh vật học với giới truyền thông báo chí
Play Button We do not have information on this subject. Play Button choong toy Khong kor nurng tong tin veh deh tay naay Chúng tôi không có những thông tin về đề tài này
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button ten Khong teh kong bo chor den Khee nurn veeyik leeyin kwan den narn nun dew uk tong baaw Tên không thể công bố cho đến khi những việc liên quan đến nạn nhân được thông báo
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page