Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button day lar van forn doy ngwaay ___ Đây là văn phòng đối ngoại ___
Play Button This is not the public affairs office. Play Button day Khong faay lar van forn doy ngwaay Đây không phải là văn phòng đối ngoại
Play Button What is your name? Play Button aing ten zee? Anh tên gì?
Play Button What media organization do you represent? Play Button aing daay zeeyin chor ker kwan chuen tong baaw chee naaw? Anh đại diện cho cơ quan truyền thông báo chí nào?
Play Button Where is your organization based? Play Button ker kwan koo a aing ah daw? Cơ quan của anh ở đâu?
Play Button What is your publication? Play Button aing soo ut barn sark baaw naaw? Anh xuất bản sách báo nào?
Play Button What is your program? Play Button chew urn chin naaw koo a aing? Chương trình nào của anh?
Play Button What is the subject of this article? Play Button deh taay koo a baay baaw naay lar zee? Đề tài của bài báo này là gì?
Play Button What is your question? Play Button aing moo an hoy zee? Anh muốn hỏi gì?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button sin aing voo ee long hoy kaw dor barn mot kark Khark dew uk Khong? Xin anh vui lòng hỏi câu đó bằng một cách khác được không?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button sin aing voo ee long zoong tu ngu dern zarn hern dew uk Khong? Xin anh vui lòng dùng từ ngữ đơn giản hơn được không?
Play Button What is your deadline? Play Button Khee naaw lar harn koo oy? Khi nào là hạn cuối?
Play Button Tomorrow Play Button ngaay maay Ngày mai
Play Button In two days Play Button chorng vorng haay ngaay Trong vòng hai ngày
Play Button In three days Play Button chorng vorng bar ngaay Trong vòng ba ngày
Play Button Next week Play Button too un tuh ee Tuần tới
Play Button Next month Play Button tarng tuh ee Tháng tới
Play Button What is your phone number? Play Button deeyin twaay koo a aing so may? Điện thoại của anh số mấy?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button mot, haay, bah, boon, nam, saaw, baay, tam, cheen, moo ay Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười
Play Button Please say one number at a time. Play Button sin noy mot lan mot korn so Xin nói một lần một con số
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button deh taay dor darng dew uk choo un bee deh kong bo vuh ee zuh ee baaw chee Đề tài đó đang được chuẩn bị để công bố với giới báo chí
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button sair kor mot koo ak hop baaw veh deh taay dor Sẽ có một cuộc họp báo về đề tài đó
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button tuh ee zarn kong bo chor zuy ee baaw chee chooh ah dew uk kwoo yit din Thời gian công bố cho giới báo chí chưa được quyết định
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page