Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button ___ will be here soon. Play Button ___ sair tuh ee daay som ___ sẽ tới đây sớm
Play Button I will call on you to speak. Play Button toy sair ee yo kaw aing noy Tôi sẽ yêu cầu anh nói
Play Button He will call on you to speak. Play Button aing ay sair ee yo kaw aing noy Anh ấy sẽ yêu cầu anh nói
Play Button She will call on you to speak. Play Button chee ay sair ee yo kaw aing noy Chị ấy sẽ yêu cầu anh nói
Play Button Please ask only one question each time you are called on. Play Button Khee aing dew uk ee yo kaw, sin hoy moy lan mot kaw Khi anh được yêu cầu, xin hỏi mỗi lần một câu
Play Button You may ask one legitimate follow-up question per turn. Play Button moy lan aing kor teh hoy mot kaw herp farp teeyip teh yu Mỗi lần anh có thể hỏi một câu hợp pháp tiếp theo
Play Button Please wait for the interpreter to translate your question. Play Button sin duh ee ngoo uh ee feeyin zik zik kaw hoy koo a aing Xin đợi người phiên dịch dịch câu hỏi của anh
Play Button Please wait for the interpreter to translate your answer. Play Button sin duh ee ngoo uh ee feeyin zik zik kaw char luh ee koo a aing Xin đợi người phiên dịch dịch câu trả lời của anh
Play Button That is a separate question; there may be time to address it later. Play Button dor lar mot kaw hoy zeeying; kor lair nor sair dew uk taaw loo an saaw Đó là một câu hỏi riêng; có lẽ nó sẽ được thảo luận sau
Play Button We ran out of time. Play Button choong tar dar het za zoy Chúng ta đã hết giờ rồi
Play Button If he promised you information, be sure to give your contact information to ____. Play Button neh yu aing ay dar hooh ah vuh ee aing veh veeyik koong kap tong tin, chak chan dooh ah tong tin leeyin lak koo a aing chor ___ Nếu anh ấy đã hứa với anh về việc cung cấp thông tin, chắc chắn đưa thông tin liên lạc của anh cho ___
Play Button If she promised you information, be sure to give your contact information to her. Play Button neh yu chee ay dar hooh ah vuh ee aing veh veeyik koong kap tong tin, chak chan dooh ah tong tin leeyin lak koo a aing chor chee ay Nếu chị ấy đã hứa với anh về việc cung cấp thông tin, chắc chắn đưa thông tin liên lạc của anh cho chị ấy
Play Button If I promised you information, be sure to give your contact information to me. Play Button neh yu toy dar hooh ah vuh ee aing veh veeyik koong kap tong tin, chak chan dooh ah tong tin leeyin lak koo a aing chor toy Nếu tôi đã hứa với anh về việc cung cấp thông tin, chắc chắn đưa thông tin liên lạc của anh cho tôi
Play Button Another session will take place later today. Play Button koo oy ngaay hom naay sair kor mot boo oy horp Khark Cuối ngày hôm nay sẽ có một buổi họp khác
Play Button Thanks for your cooperation. Play Button karm ern su herp tak koo a aing Cám ơn sự hợp tác của anh
Play Button Thanks for your understanding. Play Button karm ern su tong karm koo a aing Cám ơn sự thông cảm của anh
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page