Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button toy Khong faay lar ngoo uh ee fart ngon chin tuk Tôi không phải là người phát ngôn chính thức
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button sin duh ee ngoo uh ee daay zeeyin doy ngwaay Xin đợi người đại diện đối ngoại
Play Button I can only tell you what I know. Play Button toy chee kor teh noy vuh ee aing nurng zee toy beeyit Tôi chỉ có thể nói với anh những gì tôi biết
Play Button The situation is under control. Play Button tin hin naay dew uk keeyim soo at Tình hình này được kiểm soát
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button choong toy darn ko gan lam tat kar deh fook hoy laay chat tu Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả để phục hồi lại trật tự
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button choong toy darn ko gan lam tat kar deh baaw veh tin marn ngoo uh ee zan Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả để bảo vệ tính mạng người dân
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button choong toy darn ko gan lam tat kar deh ku tin marn ngoo uh ee zan Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả để cưú tính mạng người dân
Play Button There was an incident. Play Button dor lar mot su ko but ngar Đó là một sự cố bất ngờ
Play Button The incident is under investigation. Play Button su veeyik dor darn dew uk deeyu char Sự việc đó đang được điều tra
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button choong toy darn lam veeyik naay zat ngeeyim took Chúng tôi đang làm việc này rất nghiêm túc
Play Button People have been injured. Play Button neeyu ngoo uh ee bee tew urn Nhiều người bị thương
Play Button Civilians have been injured. Play Button tew urn zan bee tew urn Thường dân bị thương
Play Button Police have been injured. Play Button kon an bee tew urn Công an bị thương
Play Button Service members have been injured. Play Button kon nun veeyin bee tew urn Công nhân viên bị thương
Play Button Service members have been killed. Play Button kon nun veeyin bee cheyt Công nhân viên bị chết
Play Button People have been killed. Play Button neeyu ngoo uh ee bee cheyt Nhiều người bị chết
Play Button Civilians have been killed. Play Button tew urn zan bee cheyt Thường dân bị chết
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button ten Khong teh kong bo chor den Khee nurn veeyik leeyin kwan den nan nun dew uk tong baaw Tên không thể công bố cho đến khi những việc liên quan đến nạn nhân được thông báo
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button ngoo uh ee fat ngon chin tuk sair kor mat ah day som Người phát ngôn chính thức sẽ có mặt ở đây sớm
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button nurn han don tik herp sair dew uk tuk heeyin Những hành động thích hợp sẽ được thực hiện
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button choong toy gee nun tun baaw kaaw veh deeyu saay lam zat ngeeyim took Chúng tôi ghi nhận từng báo cáo về điều sai lầm rất nghiêm túc
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button choong toy dar baaw darm an nin chor Khoo vuk mar su ko dar say zar Chúng tôi đã bảo đảm an ninh cho khu vực mà sự cố đã xảy ra
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button toy sin loy, nurn aing faay duh ee ban baaw kaaw Tôi xin lỗi, nhưng anh phải đợi bản báo cá
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page