Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We have a malfunction. Play Button a nee ee yoo noo ka A ní ìyọnu kan
Play Button We have a problem. Play Button a nee ee daa moo ka A ní ìdàmú kan
Play Button We have an in-flight emergency. Play Button a nee Paa jaa wee ree ee noo oo ko baa loo A ní pàjáwìrì ínú ọkọ̀ bàálù
Play Button Go around. Play Button lo yee ka Lọ yí ká
Play Button Do not land. Play Button maa baa see leh Má à bà sí lẹ̀
Play Button Unsafe (Danger) Play Button oo lay woo Ó léwu
Play Button Stop taxi! Play Button daa oo ko doroo shee shee! Dá ọkọ̀ dúró ṣinṣin!
Play Button Cancel clearance. Play Button Beh gee lay aa yee Gbégilé àyè
Play Button Engine fire! Play Button ee no nee noo en jee nee! Iná nínú ẹ́njìnì!
Play Button Aircraft fire! Play Button ee no nee noo oo ko baa loo! Iná nínú ọkọ̀ bàálù!
Play Button Reserve airfield. Play Button PaPa tee a yaa soo to fU oo ko baa loo Pápá tí a yà s'ọ́tọ̀ fún ọkọ̀ bàálù
Play Button Landing gear problem. Play Button gee yaa fU ee baa leh oo ko baa loo ohn yoo noo Gíyà fún ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù n'yọnu
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page