Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is fuel available? Play Button shay eh Po wa? Ṣé epo wa?
Play Button What is the fuel composition / mixture? Play Button kee nee awoH ohn tee woH fee shay eh Po no? Kíni àwọn ohun ti nwọ́n fi ṣe epo ná à?
Play Button What is the cost? Play Button eh loo nee? Èló ni?
Play Button We need ___ kilos. Play Button a feh kee loo ___ A fẹ́ kílò ___
Play Button How much do we owe you? Play Button eh loo nee o wo tee a jeh eh? Èló ni owó tí à jẹ ẹ́?
Play Button Do you have fuel pits? Play Button shay o nee ee bee tee woH da eh Po see? Ṣé o ní ibi tí nwọ́n da epo sí?
Play Button Are firefighters available during refueling? Play Button shay awoH Pa no Pa no waa tee a baa ohn roo Po? Ṣé àwọn panọ́panọ́ wà tí a bá n rọ'po?
Play Button How much fuel do your trucks hold? Play Button baa wo nee o ko ohn la yE shay ohn jeh eh Po see? Báwo ni ọkọ̀ nla yín ṣe n jẹ epo sí?
Play Button We need refueling. Play Button a feh roo Po A fẹ́ rọ'po
Play Button Where will we be refueling? Play Button ee bo nee a tee ma roo Po? Ibo ni a ti ma rọ'po?
Play Button When can we be refueled? Play Button ee Ba wo nee a ma roo Po? Ìgbà wo ni a ma rọ'po?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page