Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is the maximum weight the parking ramp can withstand? Play Button kee nee o yeh eh roo tee ee boo do oo ko lay Beh? Kíni oye ẹrù ti ibùdó ọkọ̀ le gbé?
Play Button What is the total length of the runway? Play Button kee nee tee tee ee baa leh oo ko baa loo shay gU to? Kíni títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù ṣe gùn tó?
Play Button What is the width of the runway? Play Button kee nee tee tee ee baa leh oo ko baa loo shay feh to? Kíni títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù ṣe fẹ̀ tó?
Play Button What is the maximum weight the runway can stand? Play Button kee nee o yeh eh roo tee tee tee ee baa leh oo ko baa loo lay Beh? Kíni oye ẹrù ti títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù le gbé?
Play Button What are the operational hours of your tower? Play Button kee nee awoH waa kaa tee ee sheh nee oo kee ee sho reh? Kíni àwọn wákàtí iṣẹ́ ní òkè ìṣọ́ rẹ?
Play Button What fees are we liable for? Play Button awoH o wo wo nee a nee laa tee saH? Àwọn owó wo ni a ní láti san?
Play Button How much do we owe? Play Button eh loo nee o wo tee aa ohn jeh? Èló ni owó tí à njẹ?
Play Button Dollars Play Button do laa Dọ́là
Play Button Naira Play Button naa yee ra Naira
Play Button I am ___. Play Button eh mee nee ___ È mi ni ___
Play Button the aircraft commander Play Button o loo daa ree oo ko baa loo olùdarí ọkọ̀ bàálù
Play Button the flight engineer Play Button en jee nee oo ko baa loo enjiníà ọkọ̀ bàálù
Play Button the navigator Play Button o loo to no olùtọ̀nà
Play Button the copilot Play Button ee Baa kay jee a wa baa loo igbákejì awa bàálù
Play Button the crew chief Play Button o ga o loo daa ree awoH oo shee sheh ọ̀gá olùdarí àwọn òṣìṣẹ́
Play Button the flight surgeon Play Button do kee taa a laa beh oo ko baa loo dókítà alábẹ ọkọ̀ bàálù
Play Button the loadmaster Play Button a laa ko so eh roo alákóso ẹrù
Play Button the radio operator Play Button o loo daa ree eh roo ray dee yo ee baa nee so roo olùdarí ẹ̀rọ rédíò ìbánisọ̀rọ̀
Play Button This is the flight crew. Play Button awoH o shee sheh oo ko baa loo nee yee Àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ̀ bàálù ni yì
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page