Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button ee boH laa tee lay raa eh roH? Ibo lati lè ra ẹran?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button ee boH laa tee lay raa awoH ey way beh aa tee eh so? Ibo lati lè ra àwọn ewébẹ̀ àti èso?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button ee boH laa tee lay raa boo rey dee aa tee eh loo? Ibo lati lè ra búrẹ́dì àti ẹ̀lọ̀?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button ee boH laa tee lay raa awoH waa raa? Ibo lati lè ra àwọn wàrà?
Play Button Where can we purchase water? Play Button ee boH laa tee lay raa o mee? Ibo lati lè ra omi?
Play Button We need to examine the herd. Play Button aa nee laa tee beh awoH eh roH dee daa wo A ní láti bẹ àwọn ẹran dídà wò
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button aa nee laa tee beh awoH eh roH tee oo wa loko wo A ní láti bẹ àwọn ẹran tí ó wà l'óko wò
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button aa nee laa tee beh ee bee tee woH tee ohn Pa awoH eh roH wo fU ee mo to to A ní láti bẹ ibi tí nwọ́n ti n pa àwọn ẹran wò fún ìmọ́tótó
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button aa nee laa tee beh ee lay ee sheh boo rey dee wo fU ee mo to to A ní láti bẹ ilé iṣẹ́ búrẹ́dì wò fún ìmọ́tótó
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button aa nee laa tee beh ee lay ee sheh wa raa wo fU ee mo to to A ní láti bẹ ilé iṣẹ́ wàrà wò fún ìmọ́tótó
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button aa nee laa tee beh ee lay ee sheh awoH aa dee yeh wo fU ee mo to to A ní láti bẹ ilé iṣẹ́ àwọn adìyẹ wò fún ìmọ́tótó
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button ee Baa wo nee awoH eh roH yee Ba a beh reh a jeh saa raa Beh yee? Ìgbà wo ni àwọn ẹran yì í gba abẹ́rẹ́ àjẹsára gbẹ̀hìn?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button shay o yee kee woH Ba a beh reh a jeh saa raa? Ṣe ó yẹ kí nwọ́n gba abẹ́rẹ́ àjẹsára?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button a lay fU woH nee a beh reh a jeh saa raa A lè fún nwọ́n ní abẹ́rẹ́ àjẹsára
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button on jeh yee tee baa jeh, jo wo maa shay jeh Óunjẹ yì í ti bàjẹ́; jọ̀wọ́ má ṣe jẹ́
Play Button Are the crops infected with insects? Play Button shay awoH ko ko roo tee ba awoH ohn o Bee na jeh? Ṣe àwọn kòkòrò ti ba àwọn ohun ọ̀gbìn ná à jẹ́?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button shay awoH ee dU a Pa nee maa yoo daa tee boh awoH eh roH ko na? Ṣe àwọn ìdun apani máyọ'dà ti bo àwọn ẹranko ná à?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page